etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnonhoito Maisemanhoito Ympäristönhoito

Kirjallisuutta teemoihin 1) 2) 3) & työturvallisuuteen ja yrittäjyyteen


Luettelossa on luonnon-, maiseman-, tai ympäristönhoitoon liittyviä kirjoja ja oppaita.
Lopussa on erikseen listattu teoksia, jotka liittyvät luonto- ja maisemapalvelujen työskentelyn turvallisuuteen tai yrittäjyyteen.
Valtaosa teoksista on saatavilla vain painettuina versioina.

Verkkomateriaaleja löytyy omilta sivuiltaan teemoittain jaoteltuna:

• Luontolinkkejä - Asiaa lajeista, elinympäristöistä, monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelusta
• Verkkomateriaalia - Linkkejä teemaan 1) Perinnebiotooppien ja maisemien sekä luonnonhoitokohteiden työt
• Verkkomateriaalia 2) - Linkkejä teemaan 2) Viheralueiden, maisemanhoidon ja virkistysrakentamisen työt
• Verkkomateriaalia 3) - Linkkejä teemaan 3) Vesistöjen ja rantojen hoidon & vesiensuojelun työt

Kirjoja ja oppaita teemoihin 1) 2) 3)

* = verkkoversio saatavilla ilman kaikkia kuvia tai liitteitä
 = linkki verkkoversioon

• Arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisu 19 2004, 66 s.

• Eläimet luonnon- ja maisemanhoitajina. Korpilo, B. ym., Maa- ja metsätalousministeriö 1997, 23 s.

• *Energiapuun korjuu ja kasvatus. Hyvän metsänhoidon suositukset. Äijälä O., Kuusinen M. & Koistinen A. (toim.) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisusarja 30 2010, 56 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/Aineistopankki/Energiapuusuositukset_verkkoon.pdf

• Esteetön Luontoliikunta. Verhe I. & Ruti M. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu 93 Rakennustieto 2007, 96.

• Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku. Tujula P., et al. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu 93 Rakennustieto 2003, 93 s.

• Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Ängrar, hagmarker och skogsbeten i Södra Österbotten och Österbotten. Kekäläinen H. & Molander L.-L., Alueelliset ympäristöjulkaisut 250 2003, 319 s.

• Hulevesien luonnonmukainen hallinta maisemasuunnittelun keinoin. Rapola E. Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin diplomityö 2009

• *Hyvän metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisusarja 22 2006 (2. painos 2007), 100 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/pdf/15FHyvan205Fmetsanhoidon5Fsuositukset2Epdf.pdf

• Hyvän metsänhoidon suositukset turvemaille. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisusarja 26 2007, 51 s.

• Jalopuumetsät. Perustaminen ja hoito. Kiuru H. Metsäkustannus Oy 2008, 160 s.

• Järviseudun kosteikkokartoitus. Hakola M., Alueelliset ympäristöjulkaisut 390, Länsi-Suomen Ympäristökeskus 2005, 55 s.

• Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji. Maa- ja metsätalousministerio 2011, 8 s. esite.

• Kalaveden hoito, opastusta osakaskunnille ja kalastusalueille. Kilpinen K., Kalatalouden keskusliitto No 146 2002, 182 s.

• Kivitekniikka 2. Ympäristö- ja rakennuskivien asentaminen. Leivo R., Opetushallitus 2010, 72 s.

• Kokemuksia tiemaiseman hoidosta. Käsikirja yhteistyöhankkeen tekijöille. Partanen H., Häggman B. & Strandström G., Maa- ja kotitalousnaisten keskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio & Tiehallinto 2003, 32 s.

• Kompostointi- ja kuivakäymäläopas. Flink R., Ekoinfo ry 2010, 28 s.

• Koppelj, sarani ja kokkitalli - Opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa. Kovanen K., Luostarinen M. & Lahdenvesi-Korhonen L. Etelä-Savon TE-keskus / maaseutuosasto, ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus, Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 2004, 50 s.

• Kuntoreitti. Opas kuntoreittien suunnittelijoille, rakentajilla ja hoitajille. Rautiainen A. Rakennusalan kustantajat 2003.

• Kurejoen maisema - kulttuurimaiseman ja vesistön hoito Kurejokilaaksossa. Simolin E., Länsi-Suomen ympäristökeskus Alueelliset ympäristöjulkaisut 207 2001, 39 s.

• Kylien kaunokit, soiden sarat - Keski-Suomen uhanalaiset kasvit. Uusitalo A. Keski-Suomen ympäristökeskus 2007, 202 s. Painos ehkäpä loppunut, mutta löytynee kirjastoista?!

• Kylämaisema eläväksi! -asukaskeskeinen suunnittelu maaseudun kehittäjänä. Komulainen M. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 682 1998, 128 s.

• Luonnonhoidon ekologiset perustelut. Saaristo L. & Lehesvirta T., Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisu 17 2004, 31 s.

• Maastoavain. Arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen – julkaisun tiivistelmä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2004, 24 s.

• Maatilan luonnonhoito. Opas arkipäivän töihin. MMM 2003, 24 s.

• Metsien arvokkaat elinympäristöt. Tapio 2001, 4 s.

• Metson soidinpaikkojen hoito. Valkeajärvi P. & Ijäs L., Metsästäjäin keskusjärjestö Keski-Suomen riistanhoitopiiri 1989, 17 s.

• Metsäalan luonnonhoitokortti. Opiskelijan itseopiskelutehtävät. Tehtäväsarja perustuu talousmetsien luonnonhoito -käsikirjaan. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Tuotenumero 1200T 2009, 44 s.

• Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. Yleisesite. Metsäkeskukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio & MMM 1999, 8 s.

• Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Meriluoto M. & Soininen T. 2002, 192 s.

• Metsämaiseman hoito. Hänninen E., Oulasmaa K., Salpakivi-Salomaa P. & al. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 1997, 26 s.

• Metsä maisemassa - Suunnittelu ja hoito. Komulainen M. Metsäkustannus Oy 2012, 224 s.

• Metsäpuiden erikoismuodot, koristepuita viherrakentamiseen. Nikkanen T. & Velling P. (toim.), Metsäkustannus Oy 2011, 156 s.

• Metsätalouden vesiensuojelu. Joensuu S., Makkonen T. & Matila A., Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2007, 48 s.

• Metsätalous kaavoitusalueilla. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisusarja 20 2005, 40 s.

• Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luokitteluun. Hotanen J.-P., Nousiainen H., Mäkipää R:, Reinikainen A. & Tonteri T. 2008, 182 s.

• Peltopyy. Pulliainen E. 2007, 103 s.

• Perinnemaisemat – maaseudun rikkaus. Partanen, H., Heikkilä, T. & Pykälä, J. (toim.) Maa- ja metsätalousministeriö 1997, 23 s.

• Pihapiirin puuston hoito. Kiuru H. 2005, 144 s.

• Puusta tehty - veistäen, vuollen, taivuttaen. Tuormaa M. 2008, 176 s.

• Puutarhan haitalliset vieraslajit. Jättiputki; Komealupiini; Kurtturuusu; Jättipalsami; Espanjansiruetana. Maa- ja metsätalousministeriö 2011, 18 s.

• Raivaamaan. Riikilä M. & Mykkänen R. 2008, 95 s.

• Rapuvedet tuottaviksi. Tulonen J., Erkamo E., Järvenpää T., Westman K., Savolainen R. & Mannonen A., Riistan- ja kalantutkimus 1998, 152 s.

• Riistanhoito 1 Riistapellot. Turtola A., Ala-Ajos I., Kankaanpää S. & Kiukas E., MKJ 1992, 16 s.

• Riukuaita ja pärekatto, opas perinteisestä rakentamisesta. Ikävalko P. & Partanen H., Korhonen T., Kovanen K. (toim.) Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen julkaisuja no 180 2002, 24 s.

• Skötsel av mångfunktionell våtmark. Landbygdsnätverket, Sydvästra Finlands miljöcentral 2010, 4 s.

• Suomalaiset perinnekasvit. Rikkinen J., Kustannusosakeyhtiö Otava 2011, 208 s.

• Suomen puut ja pensaat. Väre H. & Kiuru H. 2006, 256 s.

• Suomen uhanalaiset kasvit. Ryttäri T. 2012, 384 s.

• Suotyypit ja niiden tunnistaminen. Laine J. & Vasander H. 2008, 110 s.

• Suotyypit ja turvekankaat - opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. Laine J., Vasander H. Hotanen J.-P., Nousiainen H., Saarinen M. & Penttilä T., Metsäkustannus Oy 2012, 160 s. + CD

• Suunniteltu biodiversiteetti maisemasuunnittelussa. Tapaustutkimus: luonnonmukainen hulevesien hallinta Korkeasaaressa. Leppänen P.-K. Hämeen ammattikorkeakoulu maisemasuunnittelun opinnäytetyö 2011, 48 s.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29798/SUUNNITELTU%20BIODIVERSITEETTI%20MAISEMASUUNNITTELUSSA.pdf?sequence=1

• Taajamametsät - suunnittelu ja hoito Hamberg L., Löfström I. & Häkkinen I. Metsäkustannus 2012, 156 s.

• Talousmetsien luonnonhoito. Metsäammattilaisen käsikirja. Saaristo L., Kuusinen M. & Nieminen M., Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Julkaisu 29 2009, 157 s.

• Tiekunta ja tieosakas 2007. Hämäläinen E. 2007, 152 s. Asiaa myös yksityisteiden kunnossapidosta ja perusparantamisesta.

• Tiemaisema kuuluu kaikille. Puuston ja pensaikon hoito-opas. Mäkinen K. & Mahosenaho T.. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Tiehallinto 2003, 44 s.

• Toukohärkä ja kultasiipi. Niityt ja niiden hoito. Haeggström C.-A., Heikkilä T., Peiponen J. & Vuokko S. 2005, 160 s.

• Tuli pohjoisissa havumetsissä ja metsänhoidollinen kulotus. Karjalainen J., Metsähallituksen kehittämisyksikkö tiedote 5 1994, 16 s.

• Töyrällä ja lakialla. Maatalouden erityisympäristösopimukset maiseman ja luonnonhoidon välineenä Etelä-Pohjanmaalla. Heinonen A., ProAgria Etelä-Pohjanmaa 2005, 32 s.

• Ulkoilun ja liikunnan merkit. Standardi SFS 4424 Suomen standardoimisliitto SFS

• Ulkoilureitti. Opas ulkoilureittien suunnittelijoille rakentajille ja hoitajille. Karjalainen E. Rakennusalan kustantajat 1995, 208 s.

• Vesialueen omistajan edunvalvontaopas. Wirola H. & Pyyvaara P. (toim.), Kalatalouden Keskusliiton julkaisu nro 152 2004, 48 s.

• Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus. Penttinen K. & Niinimäki J., Opetushallitus 2010, 320 s.

• Viljelyalueiden luonto. Partanen H. ym. (toim.), Maa- ja metsätalousministeriö 1997, 23 s.

• Viltvåtmarker- en handbok. Aitto-oja S., Rautiainen M., Alhainen M., Svensberg M., Väänänen V.-M., Nummi P. & Nurmi J., Jägarnas centralorganisation, Österbottens jaktvårdsdistrikt, Helsingfors Universitet 2010, 56 s.

• Virtavesien kunnostus. Eloranta A., Kalatalouden keskusliitto julkaisu nro 165 2010, 278 s.

• Ympäristö. Ympäristöalojen Vuosikirja 2011. AMT Hakemistot Oy 2011, 101 s. + Yhdyskuntatekniikka 2011 virallinen näyttelyluettelo, 59 s.


Työturvallisuus

 Linkki verkkoversioon

• Kasvinsuojeluaineet ja työturvallisuus. Koponen M. , Työturvallisuuskeskus TTK, maatalousalojen ja metsäalan työalatoimikunnat 2010, 36 s.

• Kemikaaliturvallisuus työpaikoilla. Hämäläinen M., Työturvallisuuskeskus 2006, 120 s.

• Kohti 0- työtapaturmaa. Opas kuntien ja seurakuntien turvallisuusjohtamisen tueksi. Kalliolinna H., Työturvallisuuskeskus TTK Kuntaryhmä 2009, 42 s.

• Maa- ja vesirakentajan turvaksi. Pinomäki T., Työturvallisuuskeskus, rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta, 2009, 5 s. opaslehdykkä

• Metsäalan työsuojelu. Työturvallisuuskeskus, Metsäalan työalatoimikunta, Sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluosasto 2006, 255 s.

• Metsäkoneala. Työturvallisuusopas. Tapola H., Koneyrittäjien liitto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työturvallisuuskeskus 2002, 24 s.

• Metsätöitä turvallisesti. Työturvallisuusopas omatoimisiin metsätöihin. Mäki O. (toim.) & Tapio 2012, 32 s.
http://www.tapio.fi/files/tapio/Aineistopankki/Metsatoita_turvallisesti_opas.pdf

• Turvallisesti maarakennustyömaalla. Työturvallisuuskeskus, 16 s. opaslehtinen

• Turvallista työtä viheralalla. Eronen C., Työturvallisuuskeskus, Edita Publishing Oy 2007, 74 s.

• Työssäoppija ja työturvallisuus, kone- ja metalliala. Leino A., Työturvallisuuskeskus, Metallialan työalatoimikunta 2007, 34 s.

• Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa. Opetushallitus Moniste 16/2006, 98 s.
http://www.oph.fi/download/49240_tyossaoppimisen_tyosuojelu_luonto_ja_ymparistoala.pdf

• Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskorttikoulutus, työturvallisuuskeskus.
 http://www.tyoturvallisuuskortti.fi/index.phtml?s=1

• Varo sähköjohtoja. Ikonen K., Kival Oy, Työturvallisuuskeskus 2006, 16 s.


Yrittäjyys

 Linkki verkkoversioon

• Mavi - Maaseutuvirasto > Viljelijätuet > Maatalouden ympäristötuki. Ohjeet ja linkit lisätietoihin & ehtoihin. Lomakkeet loytyvät linkeistä tai suomi.fi palvelusta ainakin hakusanoilla "mavi+tuki".
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/maataloudenymparistotuki.html
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=mavi+tuki

• Luonto- ja maisemapalvelujen nykytila. Rutanen J. & Matila A., Luonto- ja maisemapalvelut- teemaryhmä Raportteja 36 2009, 73 s.
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja36.pdf

• Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja. Partanen H. & Mutikainen A., TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2008, 50 s.
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tr34.pdf

• Yrittäminen maatilalla. Kuisma A. & Kallio J., Opetushallitus 2009, 242 s.

• Yrityksen perustamisopas. Käytännön perustamistoimet. Holopainen T. (toim.,) Edita Publishing Oy 2010, 285 s.

• Käsi kädessä – ympäristönhoito ja maaseudun kehittäminen. Mahdollisuudet maatalousympäristöjen hoitoon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 MMM, Mavi, 12 s.
http://www.maaseutu.fi/attachments/maaseutufi/5nSVslZ9c/NETTI.pdf

• Palvelut paikallisesti organisoituna. Maaseudun palvelusopimusprosessit Kyrönmaan kokeilussa. Koski E. & Lindqvist P., Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 121 2006, 122 s. Sisältää mm. liitteenä sopimusmallipohjia: Maisemanhoitosopimus; Laiduntamissopimus; Patikkareitistön huoltosopimus; Tieisännöintisopimus
http://www.uwasa.fi/julkaisusarjat/luettelo/?julkaisu=509

• Virkistysarvokaupan toimintamalli. MTK > metsä > Metsien virkistyskäyttö > Virkistysarvokauppa - linkki mm. mallisopimukseen virkistysaluekaupasta
http://www.mtk.fi/metsa/metsien_virkistyskaytto/virkistysarvokauppa/fi_FI/virkistysarvokauppa/

• Kestävän metsätalouden rahoitustuki. < Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi < Liitot & yhdistykset < MTK.
http://www.mhy.fi/pohjoissuomi/kemera/fi_FI/kemera_1/

• Syötteen kulttuuriperinnön tuotteistamissuunnitelma 2011. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 118. 50 s. ja Syötteen luontomatkailusuunnitelma 2011. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarja C 93. 61 s. Myös muita "Syötteen lumoa" -hankkeen tuotoksia esitteleviä linkkejä sivustolla.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/syotteenlumoa/Tuotokset/Sivut/Hankkeentuotokset.aspx

• Maatilatalouden kehittämisrahasto
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/maataloudenrakennepolitiikka/makera.html

• Valtion tuet yksityismetsätaloudelle
http://www.metsavastaa.net/valtion_tuetyksitysmetsataloudelle
http://www.metsakeskus.fi/web/10156/34

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry