etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Elinympäristöt, eliöt, monimuotoisuus, suojelu

Luontolinkeistä löytyy laajasti tietoa niin uhanalaisista lajeista, erilaisista elinympäristöistä, luonnon monimuotoisuudesta kuin luonnonsuojelustakin.

• Suotyypit ja turvekankaat - opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. Dahlgren R., Kirsi P. & Patalainen V. 2013, multimediaopas luonnontilaisista suo- ja ojitusaluemetsien turvekangastyypeistä.
http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/

• LUMONET – Luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä tiedotteita, julkaisuja ja linkkejä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5318&lan=fi
 Luonnon / Biologinen monimuotoisuus Suomessa; Suomen luonnonsuojelualueet; Eliöympäristöt; Eliölajit: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5327&lan=fi
 Ekosysteemilähestymistapa; Ekosysteemipalvelut; Biosfäärialueet, maailmanperintökohteet ja Ramsar-alueet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22927&lan=fi
 Koulutus > Oppimateriaalia verkossa: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=99190#a0

• Luonnontila.fi –palvelu. Tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä.
http://www.luonnontila.fi/fi/

• Metsähallituksen luontopalvelujen luonnossa liikkujan tietolähde Luontoon.fi-verkkopalvelu. Mm. Retkikohteet > Kansallispuistot; Muut luonnonsuojelualueet; Maailmanperintökohteet jne.
http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx

• Eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva Helsingin yliopiston Pinkka Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö. Mm. Luontoharrastajalle > Suomen sata yleisintä kasvia tai > Kauppasienet ja myrkkysienet
http://www.helsinki.fi/pinkka/index.htm

• BioPop – Biologian opetuksen resurssikeskus, Helsingin yliopisto. Mm. Opetusideoita > Oppimateriaalia verkossa > Lajintuntemus tai Ekologia ja ympäristö
http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/index.htm

• Suomen luontoa ja lajistoa. LuontoPortti Nature Gate 2011. Verkkosivusto tutustuttaa kasveihin, perhosiin, lintuihin ja kaloihin tunnistustyökalujen avulla ja toimii pääosin kahdeksalla kielellä: Suomi English Svenska Deutsch Dansk Français Español Norsk
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/

• Virtuaaliarboretum. Metsätieteiden laitos Helsingin yliopisto 2010. Suomalaisten puulajien esittely.
http://www.helsinki.fi/metsatieteet/arboretum/index.html

• Virtuaalisuo. Agora Game Lab, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 2007. Virtuaalisuo-oppimisympäristö toimii avoimena toiminta- ja verkko-oppimisympäristönä. Se tarjoaa työvälineitä luonto- ja ympäristökasvatuksen ja -opetuksen sekä -oppimisen tueksi ja on myös suoluonnosta kiinnostuneiden yksityshenkilöiden, matkailijoiden ja muiden eri tahojen käytössä. Sisältää tietoa myös soiden suojelusta ja ennallistamisesta.
http://agl.cc.jyu.fi/visu/index.php?id=585

• Suomen uhanalaiset sammalet. Laaka-Lindberg S., Anttila S. & Syrjänen K. (toim.) Ympäristöopas Suomen Ympäristökeskus 2009, 79 s. Lajikuvaukset eri tiedostoissa.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=102276&lan=fi

• Suomen perhostutkijain seura ry – Lepidopterologiska Sällskapet i Finland – nettisivusto. Mm. > Perhoset > Harjujen uhanalaisia perhoslajeja tai > Linkit; Linkkejä Suomen ja lähialueiden perhossivuille
http://www.perhostutkijainseura.fi/fi/Etusivu.html

• ympäristö.fi > Luonnonsuojelu: Ohjelmat ja strategiat; Suojeluohjelmat ja alueet; Lajien suojelu; Luontotyyppien suojelu; Metsien suojelu; Geologisten muodostumien suojelu; Maisemansuojelu ja –hoito; Luonnonvarojen ekologisesti kestävä käyttö
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=89&lan=fi
 Suojeluohjelmat ja -alueet mm. Luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö; Luonnonmuistomerkit; Kaavojen suojelualuevaraukset: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=471&lan=fi
 Lajien suojelu mm. Rauhoitetut lajit; Uhanalaiset lajit; Vieraslajit; Lajien suojelu eliöryhmittäin; Lajien suojelu EU:n luonto- ja lintudirektiivissä; Lajien suojelun kansainväliset velvoitteet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=475&lan=fi
 Luontotyyppien suojelu mm. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus; Luonnonsuojelulain luontotyypit; Kuntien arvokkaat luontotyypit; EU:n luontodirektiivin luontotyypit; Luontotyyppien hoito, kunnostus ja ennallistaminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=473&lan=fi
 Metsien suojelu mm. linkki - METSO Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 2008-2016: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20770&lan=fi
 Maisemansuojelu ja –hoito mm. Arvokkaat maisema-alueet; Maisemanhoitoalueet; Kansallismaisemat; Perinnemaisemat ja –biotoopit; Maisemansuojelun ja –hoidon yhteyshenkilöt ELY-keskuksissa: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=477&lan=fi

• Suomen lajien uhanalaisuus 2000 < Uhanalaiset lajit < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi mm. Suomen hävinneet uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit ja sienet & Suomen hävinneet uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet sekä Miten uhanalaisuutta arvioidaan
http://www.environment.fi/default.asp?node=1758&lan=fi

• Suomen lajien punainen lista 2010 < Uhanalaiset lajit < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi: Suomen neljäs lajien uhanalaisuusarviointi, mm. Uhanalaisista lajeista elinympäristöittäin; Uhanalaisuuden muutokset
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=388362&lan=FI

• Uhanalaiset lajit < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi mm. alueellisesti uhanalaiset lajit; uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa; lajit, joilla on suojeluohjelma; uhanalaisten lajien maastolomakkeet
http://www.environment.fi/default.asp?node=683&lan=fi

• Uhanalaisten lajien maastolomakkeet < Uhanalaiset lajit < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=289993&lan=fi&clan=fi

• Putkilokasvien suojelu < Lajien suojelu eliöryhmittäin < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi mm. Uhanalaiset putkilokasvit; Uhanalaisten putkilokasvien ensisijaiset elinympäristöt; Putkilokasvien uhanalaisuuden syyt; Putkilokasvien uhkatekijät
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=94149

• Sienten suojelu < Lajien suojelu eliöryhmittäin < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi mm. Suomen sienilajien tunnistaminen; Harvinaisia sieniä
http://www.environment.fi/default.asp?node=15172&lan=fi#a2

• Suomen kansainväliset vastuulajit < Lajien suojelun kansainväliset velvoitteet < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi: Vastuulajit - nisäkkäät; linnut; perhoset; kovakuoriaiset ja muut selkärangattomat; putkilokasvit; sammalet; jäkälät; sienet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1891&lan=fi

• Suomessa esiintyvät luonto- ja lintudirektiivien lajit < Lajien suojelu EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi. Suomessa esiintyy 83 luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen tarkoittamaa eläinlajia ja 46 kasvilajia. Lisäksi liitteessä V on mainittu 3 kasvisukua. Lintudirektiivin liitteen I lajeja Suomessa esiintyy 62. Linkit suoraan direktiiveihin ja liitteisiin.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=720&lan=fi#a2

• Uhanalaiset lajit * Erityisesti suojeltavat lajit. Putkilokasvit; Sammalet - maksa- ja lehtisammalet; Levät; Suursienet – kotelo- ja hyytelösienet, kääväkkäät, helttasienet ja tatit; Kupusienet; Piensienet; Jäkälät; Selkärankaiset eläimet – nisäkkäät, linnut, sammakkoeläimet; Selkärangattomat eläimet – nivelmadot, nilviäiset, niveljalkaiset (hämähäkkieläimet, äyriäiset, kaksoisjalkaiset, juoksujalkaiset, hyönteiset: päivänkorennot, sudenkorennot, koskikorennot, suorasiipiset, luteet, yhtäläissiipiset, verkkosiipiset, perhoset, vesiperhoset, kaksisiipiset, kirput, pistiäiset, kovakuoriaiset) Finlex N:o 160 Liite 4, 15 s.
http://www.finlex.fi/pdf/sdliite/liite/2042.pdf

• Suomen uhanalaisia lajeja: Nummimatara (Galium saxatile) Suojeluohjelma. Aspelund P. Suomen ympäristö 31 | 2009, 34 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=110112&lan=fi

• Kiljuhanhen (Anser Erythropus) suojeluohjelma. Ympäristöministeriö 2.3.2009, 61 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115684&lan=fi

• Lajit, joilla on suojeluohjelma < Uhanalaiset lajit < Lajien suojelu < Luonnonsuojelu < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1757&lan=fi#sisalto

• Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-luonto –projektissa. Valovirta I., Tuulenvire P. & Englund V. Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 2003, 56 s.
http://www.luomus.fi/julkaisut/kirjat/jokihelmisimpukka/jokihelmisimpukan_suojelu.pdf

• Kalkkikäävän (Antrodia Crassa) suojeluselvitys. Junninen K. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 182 2009, 53 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a182.pdf

• Natura 2000 -luontotyyppiopas. Airaksinen O. & Karttunen K., Ympäristöopas 46 luonto ja luonnonvarat, 2. korjattu painos 2001, 194 s. Mm. meri ja rannikko; sisävedet; nummet, niityt ja pensastot; tunturit; suot; kalliot; metsät
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=57626&lan=FI

• Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metla & EVTEK 2008. Multimedia on tarkoitettu opiskelumateriaaliksi harjoiteltaessa metsätyyppien, lehtotyyppien sekä kitu- ja joutomaaluokkien tunnistamista.
http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/metsatyypit.swf

• Luontotyypit ja lajit – keskeinen osa monimuotoisuutta. Metsähallitus vastaa lajien ja luontotyyppien suojelusta, hoidosta ja seurannasta hallinnassaan olevilla alueilla. mm. tietoa lajeittain uhanalaisista metsäkasveista ja -eläimistä sekä Metsähallituksen laajennetun vastuun kasvi- ja eläinlajilistat.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Sivut/Luontotyypitjalajitkeskeinenosamonimuotoisuutta.aspx

• Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 2009-2016. Mm. tutkimushankkeet; PUTTE-taustaa; Edellinen ohjelmakausi
http://www.miljo.fi/default.asp?node=15849&lan=fi

• Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma. Loppuraportti. Juslén A., Kuusinen M., Muona J., Siitonen J. & Toivonen H. (toim.) Suomen ympäristö 1 | 2008, 150 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=78890

• Paahdeympäristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit. From S. (toim.) Suomen ympäristö, Luonto ja luonnonvarat 774, 2005, 90 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=38319

• Harjumetsien paahdeympäristöt - nykytila ja hoito. Kittamaa S., Ryttäri T., Ajosenpää T., Aapala K., Hallman E., Lehesvirta T. & Tukia H. (toim.), Suomen ympäristö 25 2009, 88 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=332739&lan=fi&clan=fi

• Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Salo P., Niemelä T., Nummela-Salo U. & Ohenoja E. (toim.) Suomen ympäristö, Luonto ja luonnonvarat 769 2005, 526 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=159350&lan=fi

• Valtakunnallinen toimintamalli uhanalaisaineiston käyttöön metsätaloudessa. Uhanalaisesiintymätietojen käyttö metsäalalla – toimintamallin esittelyseminaari 23.11.2010 Ajosenpää T., Tapio, Kaipiainen-Väre H. SYKE. 37 dian esitys toimintamallista: tavoitteet; organisaatioiden roolit; aineisto, johon toimintamallia sovelletaan; menettelytapaohjeet keskeisiin käyttötilanteisiin; aineiston tilaaminen ja toimitus; neuvonta ja koulutusmateriaali; käyttöönotto
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Uharit%20mets__taloudessa/Toimintamallin_esittely_23.11.pdf

• Valtakunnallinen toimintamalli uhanalaisaineiston siirtoon ja käyttöön metsätaloudessa < Uhanalaisaineiston käytön toimintamalli < Talousmetsien luonnonhoito < Metsän- ja luonnonhoito < Metsä vastaa; mm. Toimintamallin esittely, lajilistat & malliluonnos aineistopyyntöön
http://www.metsavastaa.net/uhanalaiset_lajit

• Saaristomeren kansallispuiston niittyjen ja hakojen perhoset. Nieminen M. & Kaitila J.-P. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A no 111 2000,222 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a111.pdf

• Saaristomeren kansallispuiston suursienet. Vauras J. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 112 2000 92 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a112.pdf

• Saaristomeren kansallispuiston niveljalkaiset. Perinnebiotooppien ja hiekkasärkkien kovakuoriaiset, luteet, kaskaat ja hämähäkit. Clayhills T., Rinne V. & Koponen S. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 113 2000, 88 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a113.pdf

• Puulajit < Talousmetsien metsänhoito< Metsän- ja luonnonhoito < Metsä vastaa. 29 puulajin esittely.
http://www.metsavastaa.net/puulajit

• Luonnonmarjat < Marjat < Arktiset Aromit. Mm. tuntomerkit, näköislajit, kasvupaikat, satokausi, ravintoarvo, käyttö
http://www.arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/marjat/luonnonmarjat/

• Luonnonsienet < Sienet > Arktiset Aromit. Mm. tuntomerkit, näköislajit, kasvupaikat, satoaika
http://www.arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/sienet/luonnonsienet/

• Luonnonyrtit < Yrtit < Luonnonyrtit. Mm. tuntomerkit, kasvupaikat, sato, käyttö
http://www.arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/yrtit/luonnonyrtit/

• Metsän oppimispolku > Metsät ja monimuotoisuus > Kaikille: Tietoa metsän lajeista; Eläinsivustoja; Tietoa metsä- ja suoelinympäristöistä
http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/allbyid/8A410B171299112FC225784100341641

• Metsätalous ja uhanalaiset lajit. Saaristo L., Mannerkoski I. & Kaipiainen-Väre H. 2010, 22 s.
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/pdf/Uhanalaiset_lowres.pdf

• METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet - Kuinka tunnistan monimuotoisuudelle tärkeän kohteen metsässäni? Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö 2009, 24 s.
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/materiaalit/esitteet/METSO_ohjelman_luonnontieteelliset_valintaperusteet.pdf

• METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016. Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö 2010, 8 s.

http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/materiaalit/esitteet/METSO_Metsanomistajan_valinta_Suomen_luonnon_hyvaksi.pdf

• ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta > alasivusto Luonto
http://www.proagriaoulu.fi/fi/luonto/
 Lajiston suojelu: http://www.proagriaoulu.fi/fi/lajiston_suojelu/
 Direktiivilajien tunnistusopas: http://www.proagriaoulu.fi/fi/direktiivilajien_tunnistusopas/
 Viljelijän toimet lajien vaalimiseksi: http://www.proagriaoulu.fi/fi/viljelijan_toimet/
 Maatilan luonnonhoitosuunnitelma: http://www.proagriaoulu.fi/fi/maatilan_luonnon-_hoitosuunnitelma/

• Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu – LUMO –kohteiden maastolomake. ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta (alkuperäinen Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas. Heikkilä M. (toim.), Suomen ympäristö Luonto ja luonnonvarat 591):
http://www.proagriaoulu.fi/files/pdf/maastolomake.pdf

• Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas. Heikkilä M. (toim.), Suomen ympäristö Luonto ja luonnonvarat 591, 58 s.
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=309162&lan=fi

• Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus. Maatalouden ympäristötuki. MMM 2007, 16 s.
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/viljelijatuet/hakuoppaatjaohjeet/ymparistotuenperusjalisatoimenpiteidenoppaat/5nnKIeX45/maatilan_luonnon_monimuotoisuuskartoitus.pdf

• Metsiemme jäkäliä. UPM, 9 s.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/Jakalavihko_100dpi.pdf/$file/Jakalavihko_100dpi.pdf

• Metsiemme lehtokasveja. UPM, 36 s.
https://metsamaailma.extranet.upm.com/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/Metsiemme_lehtokasveja_opasvihko.pdf

• Metsiemme kääpiä. UPM, 8 s.
http://www.upm.com/FI/MEDIA/Uutiset/Documents/2011-04/Metsiemme_kaapia.pdf

• Metsiemme kovakuoriaisia. UPM 16 s.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/Metsiemme_kovakuoriaisia.pdf/$file/Metsiemme_kovakuoriaisia.pdf

• Suomen sudenkorennot. UPM 12 s.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/Suomen_sudenkorennot.pdf/$file/Suomen_sudenkorennot.pdf

• Metsiemme lintuja. UPM 18 s.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/Metsiemme_lintuja.pdf/$file/Metsiemme_lintuja.pdf

• Metsiemme sammaleita. UPM 14 s.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/Metsiemme_sammaleita.pdf/$file/Metsiemme_sammaleita.pdf

• Metsän elämää. UPM Forest Life. Virtuaalinen retki metsään metsien kestävän käytön ja hoitamisen näkökulmasta. Lyhyt esittely monesta metsän eliölajista.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/forestlife/

• Hyönteissivusto. Viitanen E. mm. Linkkisivusto: linkkejä hyönteisyhdistysten sivustoille, perhosten määrityssivuille, havaintosivuille jne.
http://www.kolumbus.fi/esko.viitanen/index.htm

• Puulajit. Suomen metsäyhdistys ry Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus 2006, 44 s. Suomen yleisimmät puulajit kuvin ja tekstein. Sisältää lajien maailmanlaajuisen levinneisyyskartan ja tietoja lajien käytöstä. Lajit: mänty, kuusi, kataja, lehtikuusi, rauduskoivu, hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä, haapa, pihlaja, raita, tuomi, metsälehmus, vaahtera, tammi, saarni ja jalava.
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/Images/4CA1BAFE03C053F8C22576930039760C/$file/Puulajit_FI_kaikki_2006.pdf

• Nettikasvio. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos. Tavallisimpia lajeja sisältävä kasvio, joka on suunniteltu luokanopettajaopiskelijoiden tarpeisiin.
http://www.jyu.fi/kastdk/okl/kasvio/index.php

• Den virtuella floran. Anderberg A. & A.-L. Naturhistoriska riksmuseet.
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

• Tutustu vesikasveihin < Yleisiä vesikasveja... < Vesistöjen kunnostus... < Vesivarojen käyttö < Häme < ympäristö.fi. Yleistä vesikasveista; Vesikasvien elomuodot; Vesikasvien lisääntyminen ja talvehtiminen; Vesikasvit ja rehevöityminen. Lisää eri elomuodoista: Ilmaversoiset; Kelluslehtiset; Uposlehtiset; Pohjaversoiset; Irtokellujat; Irtokeijujat
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7871&lan=fi

• Oma maa mansikka. Neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi. BirdLife Suomi ry 2006, 36 s.
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-kasvit-fi.pdf

• Viljelmien siipiveikot. Neuvoja lintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi. BirdLife Suomi ry 2005, 36 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=62185&lan=fi

• Tietoa luonnosta ja luonnontieteistä. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto. mm. julkaisut; eliöiden nimiä ja lajilistoja; tietoa eliöryhmittäin; eliömaakunnat; linnustonseuranta; linkkejä muualle esim. Hatikka-havaintopäiväkirjaan
http://www.luomus.fi/luonto/

• Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. Toivonen H. & Leivo A. metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 14 2001, 97 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a14.pdf

• Yleispiirteinen biotooppiluokitus. Tuominen S., Eeronheimo H & Toivonen H. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B No 57 2001, 61 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b57.pdf

• Suojelualueverkoston merkitys eräille nisäkäs- ja lintulajeille. Below A. (toim.) Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 121 2000, 108 s.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a121.pdf

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry