etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Viheralueet Maisemanhoito Virkistysrakentaminen

Verkkoaineistoja

Sivulle on koottu linkkipankkia verkosta löytyvistä materiaaleista seuraavista aiheista:

* Viheralueet taajamissa ja muissa asuinympäristöissä, rakennetut kulttuuriympäristöt
* Tie- ja liikenneympäristöt
* Virkistysalueiden hoito ja käyttö
* Luontopolut ja -reitit, määritelmiä & suunnittelu, luontokuvaus
* Rakenteet, esteettömät rakenteet, kuivakäymälät, opasteet ym.
* Linnuille ja bongareille
* Ratsastus ja hevoset

Kuvasta vaihtuu aina uusi aihe. Linkistä aukeava sisältö on kuvattu lyhyesti. Linkkien osoitteet ovat esillä, jotta niitä voi kopioida suoraan käyttöön tai ongelmatilanteissa etsiä vaihtoehtoista reittiä haluttuun aineistoon.

Viheralueet taajamissa ja muissa asuinympäristöissä, rakennetut kulttuuriympäristöt

• Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi. Räsänen L. & Savola K. Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 2011, 100 s.
http://www.sll.fi/uusimaa/kuntametsat/opas

• Espoon luonnonhoidon toimintamalli. Luonnonmukaiset viheralueet, hoito ja asukasyhteistyö, työohje 2007, 40 s.
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B96199B45-1D1C-4ECE-83C3-DEC34C9E1262%7D/16418

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt - hakemisto Museoviraston sivustolla
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

• Kulttuuriympäristö kunniaan - kansalaisen tietopaketti ja tietopaketin liite.
http://www.joy2010.fi/sites/default/files/KuKuaineisto-nettisivuille.pdf
http://www.joy2010.fi/sites/default/files/tiedostot/KuKu-tietopaketin-liite-diaesitys.pdf

• Kulttuuriympäristön käsitteitä. Mikä on Kulttuuriympäristö? Maisema? Arkeologinen perintö? Rakennettu ympäristö?
http://www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto/kasitteita

• Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa. kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007. Häggman B. TAPIO, 27 dian esitys nykyisen hoitoluokituksen taustasta, luokituksesta ja sen merkityksestä.
http://www.metla.fi/tapahtumat/2007/kuntametsien-suunnittelu/bjarne-haggman-tapio.pdf

• Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta. Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito. Pakkanen H. & Partanen H. (toim.), Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2011, 16 s.
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1779/kukkaniitty.pdf

• Vaihtoehtoja pellon käyttöön Maaseutuverkoston neuvontamateriaalia 2010. 24 s. Luonnonhoito ja vesiensuojelu; Monivuotinen nurmi, monimuotoisuuspellot (niitty-, riista-, maisemapellot), kesannot; Viherlannoitusnurmi; Suojavyöhykkeet; Pysyvät laitumet. Muita kuin sadon tuotantoon tähtääviä pellon käytön vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen eroja. Tukimuotoja, -ehtoja ja soveltuvuus eri peltoalueille.
http://www.maaseutu.fi/attachments/5njOwmLQQ/Peltojen_kaytto_2901.pdf

• Matka suomalaisiin puutarhoihin. DEVEPARK-hankkeen puutarhamatkapolku Varsinais-Suomessa ja Hämeessä Puutarhataiteen seura ry:n sivustolla. Esittelyssä kahdeksantoista laaja-alaista ja edustavaa puistoa ja puutarhaa, joista lyhyt kuvaus, sijainti, omistussuhde, ym. tietoja.
http://www.gardenartsociety.fi/puutarhamatkailu.html

• Puiden leikkaamisen oikeaoppiset oksakulmat. Männistö A. 2011. Viherympäristö- lehti 2/2011, s. 60-63. Kaupunkipuiden hoitaminen leikkaamalla.
http://www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi/files/Lehtiartikkelit/SPYPuidenleikkausVY211.pdf

Tie- ja liikenneympäristöt

• TYLT Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Kaikista tiealueilla tapahtuvista toimista ja rakenteista ajantasaiset tiedot urakoinnin pohjaksi – päivitetään tarpeen vaatiessa

• Viherhoito tieympäristössä. Tielaitos, Kunnossapidon ohjaus. Tiehallinto, Tie- ja liikennetekniikka 2000. Tielaitoksen viheralueet, tienpitäjän velvollisuudet ja oikeudet; Tielaitoksen viherhoitoluokat, N1, N2, N3, T1, T2, E1, E2 ja Y, hoitoluokituksen laatiminen; Hoitotöiden laatuvaatimukset; Viheralueiden inventointi; Hoitotöiden suunnittelu ja urakan valmistelu, urakka-asiakirjat; Viheralueiden hoitotyöt, vesakonraivaus, nurmetusten, niittyjen, puiden, pensaiden, köynnösten, varpujen ja ruohovartisten kasvien, metsien hoito; Viherhoitokoneet, liikenneturvallisuus, niitto- ja vesakonraivauskoneet, pientyövälineet
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2230055-v-viherhoito.pdf

• Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje. Tielaitos Keskushallinto Kunnossapidon ohjaus 1995, 34 s. Liikenneturvallisuus; Liikenteen ohjaus ja varoittaminen; Työturvallisuus niitto- ja vesakonraivaustöissä; Liitteinä tarkastuslistat - Työkoneen havaittavuus, Työkoneen turvallisuus, Liikenneturvallisuus ja Työturvallisuus
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/niitto_ja_vesakonraivaustyot.pdf

• Kunnossapidon tuotekortit. Tiehallinto 23.1.2006. Kunnossapidon tuotekuvaukset ja laatuvaatimukset. Yleiset vaatimukset; Yhteenveto toimitusvaatimuksista; Talvihoito; Liikenneympäristön hoito; Sorateiden hoito; Liikenteen varmistaminen erikoistilanteissa; Ylläpito ja korvausinvestoinnit; Kunnossapidon tuotekorttien viiteaineisto
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/kunnossapidon_tuotekortit230106.pdf

• Liikennevirasto > Ympäristö ja turvallisuus > Väylänpito ja ympäristö mm. Melu; Tärinä; Itämeri; Pohjavesi; Pintavedet; Hulevedet; Maaperän suojelu; Ilman laatu; Luonnonvarat ja uusiomateriaalit; Luonnon monimuotoisuus; Maisema ja kulttuuriympäristö
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/ymparisto_turvallisuus/vaylanpito_ymparisto

• Suomen tieyhdistyksen julkaisut.
http://www.tieyhdistys.fi/julkaisut/
 Yksityistien parantaminen. Suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet. Hämäläinen E. Suomen tieyhdistys Yksityistiejulkaisut. Valikoitu osa painetusta kirjasta. 2010, 44 s. http://www.tieyhdistys.fi/binary/file/-/id/3/fid/103/

• Tiepenkereiden ja –leikkausten suunnittelu. Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 2010. Liikenneviraston ohjeita 9/ 2010, 124 s. Johdantoa; Tiepenger; Maaleikkaus; Eroosiosuojaus; Kallioleikkaus: Kirjallisuusluettelo; Liite Luiskan vahvistukseen ja eroosiosuojaukseen käytettävistä verkoista, matoista, kennostoista ja korirakenteista
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf3/lo_9-2010_tiepenkereiden_ja_leikkausten_suunnittelu.pdf

• Kuivapolut eläinten kulkureittinä. Vesistösiltojen rakenteen vaikutus eläinten liikennekuolleisuuteen. Niemi M., Jääskeläinen N., Mäkelä T. & Nummi P. Tiehallinnon selvityksiä 32/2009, 102 s.
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201146-v-elainten_kuivapolut.pdf

• Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki. Väre S., Huhta M. & Martin A. 2003. Tiehallinnon selvityksiä 36/2003, 130 s.: mm. Vihersillat, alikulut ja raivaus.
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200824-velaintenkulkujarjtieal.pdf

• Niiton vaikutus tienpientareiden niittyeliöstön monimuotoisuuteen (NIINI) hankkeen loppuraportti. Saarinen K., Jantunen J. & Valtonen A. 2006. Tiehallinnon selvityksiä 9/2006, 50 s.: mm. Tieympäristöjen hoito; Niiton vaikutukset kasveihin; Pientareiden hoidon, niittoajan ja –alan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200985-v-niini.pdf

• Aitojen suunnittelu. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto 9.1.2007. Korvaa/muuttaa: teiden suunnittelu V Tiehen kuuluvat laitteet 4 Aidat (TIEL 2140014, 1998) 36 s.: mm. Aitojen tarpeellisuus, sijainti, korkeus ja rakennevaihtoehdot; Riista-aitojen kannattavuus, rakentamis- ja kunnossapitokustannukset ; Aidan sijoittaminen, liittymät ja portit; Riista-aidat maiseman kannalta, portit, rakennusaika, kasvillisuus aita-alueella, valvonta, kunnossapito, aidattomien alueiden näkemäalue, aidan uusiminen ja purkaminen; Kallioleikkausten suoja-aidat
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100049-v-07-aitojensuunn.pdf
 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset TYLT osa Aidat. Toteutusvaiheen ohjaus. Tiehallinto 2004. 24 s.: Kallioleikkausten suoja-, Liikenneväylien ylityksen estävien ja riista-aitojen laatuvaatimukset ja työselitykset: http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2200021-v-04aidat.pdf

• Tienpidon ympäristöohjeet
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpidon_ohjeet/ymparisto/tienpito
mm. Tien meluesteiden suunnittelu 30.9.2010. Liikenneviraston ohjeita 16 / 2010, 92 s.
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2010-16_melueste_suunnittelu_web.pdf

• Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME- työryhmän mietintö 2001. Suomen ympäristö 493, Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto 48 s.: mm. Melun leviämisen estäminen, Meluntorjuntaa koskeva lainsäädäntö Suomessa.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=8771

• METSÄTIEOHJEISTO Tekstiosa, Liiteosa, Koulutusaineisto. Metsäteho Oy 2001. 105 s. Mm. Käsitteet, metsäteiden tyypit, teiden luokitus; Oikeudelliset näkökohdat, viranomaiset, luvat ja sopimukset; Ympäristönäkökulmat, ympäristövaikutukset ja niiden arviointi, ympäristönsuojelu; Suunnittelu, esim. ojat ja rummut; Rakentaminen, ympäristönhoito; Perusparannus, esim. kuivatus; Kunnossapito, kesä- ja talvihoito, kunnostus, kelirikko; Sillat, siltatyypit, paikat ja mitoitus; Talvi- ja jäätiet
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Tieohjeisto_osa_1_Tekstiosa.pdf

• Sähkölinjojen reunametsät. Metsänhoito sähkölinjan näkökulmasta. < Ympäristösivut < parikkalanvalo, Parikkalan Valo Oy:n nettiohje.
http://www.parikkalanvalo.fi/fi/index.php?page=sahkolinjojen-reunametsat

• Johtoalueiden vierimetsien hoito. Energiateollisuus, MTK & SLC. Ohje 12 s.
http://www2.energia.fi/johtoalueet/

• Suurjännitejohtojen, 110–400 kV, reunametsien hoito. Metsänhoitokortti nro 04-006, Metsäkustannus Oy & Tapio 2007. Ohje 4 s.
http://www.fingrid.fi/attachments/fi/media/julkaisut/suurjannitejohtojen_reunametsien_hoito.pdf

• Ohjekansio maarakennustyömaan johtajalle. Kytö K. Opinnäytetyö Savonia ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Yhdyskuntatuotantotekniikka 2010, 36 s.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13854/Kyto_Kimmo.pdf?sequence=1

• Varo ilmajohtoja. TUKES Turvatekniikan keskus 2009.
http://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/varo_ilmajohtoja.pdf

Virkistysalueiden hoito ja käyttö

• Ulkoilu kaavoituksessa. Suomen Latu ry / Ulkoilutoimikunta 28.3.2007, 22 dian esitys vaikuttamismahdollisuuksista ja huomioon otettavista seikoista kaavoituksessa virkistysalueiden suhteen.
http://www.suomenlatu.fi/@Bin/147722/Ulkoilu+kaavoituksessa.pdf

• Kintulammen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Junttanen S. & Juuti T. Tampereen kaupunki 2007, 54 s. Kattava suunnitelma n. 650 ha retkeilyalueen ja siihen liittyvän reitistön hoitamiseksi
http://www.tampere.fi/tiedostot/5oeTS3qLn/Kintulampi.pdf

• Luontomatkailun mallimaakunta. Vuorjoki K. 2008. Esiselvitystyö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 28 s. Jos linkki ei toimi, kokeile hakua ”Luontomatkailun mallimaakunta”. Selvitys virkistysalueiden, luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisestä. Virkistysalueiden ja erilaisten reitistöjen hoito, käyttö ja priorisointi.
http://www.pohjois-karjala.fi/dman/Document.phx?documentId=yp11308153720593&cmd=download

• Hyväksytyt hoito- ja käyttösuunnitelmat. Suunnittelu suojelualueilla. Metsähallituksen hyväksytyt hoito- ja käyttösuunnitelmat sähköisinä versioina.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelualueilla/Hyvaksytyt/Sivut/Hyvaksytythoitojakayttosuunnitelmat.aspx
 Suojelualueiden hoito ja käyttö yleisesti, periaatteet ja menetelmät ym.: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Sivut/Suojelualueidenhoitojakaytto.aspx
 Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2010. 91 s. Esim. luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu, ympäristökasvatus ja –opetus, tutkimustoiminta, virkistyskäyttö, luontomatkailu ja muut käyttömuodot. Esimerkki suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta: http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/c76.pdf

Luontopolut ja -reitit, määritelmiä & suunnittelu, luontokuvaus

• Vaellusreittien suunnitteluopas. Räsänen P. & Saari H. Visit Finland 2011, 43 s.< Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/730493a8cd104eacc22570ac00411b4b/8e56e29473e331adc22578f1004cd8a9/$FILE/Vaellusreittien%20suunnitteluopas.pdf

• Vaellus ja sauvakävely. Teemakohtaiset tuotesuositukset. 6 s. < Kehittämissuunnitelma ja tuotesuositukset < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c23b48160af3267fc22576eb00293935/$FILE/Outdoors_Vaellus.pdf

• Luontopolkujen suunnitteluperiaatteet ja kohdeselitykset 7 s., Tapio
http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/kulttuuri/Bjarne_luontopolku_opas.pdf

• Case: ELBAN LUONTOPOLUN KEHITTÄMINEN KOKKOLASSA, seloste Alnus-tyopajasta 6.9.2010, 25 s.
http://kotisivukone.fi/files/vipustin.kotisivukone.com/Alnus_ry/Esitelmat/Alnus-tyopaja/alnustypajaloppuraporttimp20102010_2.pdf

• Kallin kehittäminen 2008 -2009 / Kallinkankaan luontopolku, Leader -hanke, Keminmaan kunta, verkkosivusto
http://www.keminmaa.fi/index.php?p=KALLIN_KEHITTAMINEN_2009__2010

• Luontopolkuopas, ohjeita luontopolkukilpailuun osallistujalle, mutta käy vinkeiksi myös luontopolun tekemiseen, 32 s., Suomen 4H-liitto, Helsinki 2011
https://4h-fi-bin.directo.fi/@Bin/2e6176c6081d8b6cc976b351c60f88e2/1307345248/application/pdf/4509672/Luontopolkuopas%202011.pdf

• Luontoreittien perustamiseen ohjeita, erityisesti lakiasiat, 36 s. Karjalan luontokoulu Green Tourism of Finland, Duval P. & Ikonen E. ”Ohjeita reitistörakentajille on suunnattu juuri maaseudun kehittäjille ja toimijoille, kyläyhdistyksille.
http://www.scribd.com/doc/38749724/OHJEITA-REITISTOJEN-RAKENTAMISEEN-Karjalan-Luontokoulu-Green-Tourism-of-Finland-Paivi-Yuval-Eero-Ikonen

• Vinkkejä polun rakentamiseen. Karhuseutu ry, 6 s. Opas reittien suunnitteluun, rakentamiseen, kustannuksiin, työvaiheisiin, aikatauluihin, kunnossapitoon, hyötyihin, tiedottamiseen
http://www.karhuseutu.fi/upload/liitetiedostot/Polut/Vinkkeja_polun_rakentamiseen.pdf

• Wildlife Teemakohtaiset tuotesuositukset, 4 s. < Kehittämissuunnitelma ja tuotesuositukset < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskekus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c23b48160af3267fc22576eb00293935/$FILE/Outdoors_Wildlife.pdf

• Eläinten katselu ja kuvaaminen < Maa-aktiviteetit < Kesäaktiviteetit < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/%28Pages%29/El%C3%A4inten_katselu-_ja_kuvaaminen?opendocument&np=G-10

Rakenteet, esteettömät rakenteet, kuivakäymälät, opasteet ym.

• Retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Rakentaminenjahuolto/Piirustuskokoelma/Sivut/default.aspx

• Esteetön luontoliikunta. ESKE Esteettömyyskeskuksen sivustolta tietoa ja esimerkkejä esteettömistä luontoliikuntakohteista
http://www.esteeton.fi/portal/fi/tieto-osio/luontoliikunta/

• Palveluvarustuksen merkitys virkistysalueiden laadulle. Niittyranta E. Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2010, 38 s. Iin Röytän virkistysalueen ja –käytön kehittäminen osallistava suunnittelu huomioiden tavoitteena esteettömyys ja yhteisöllisyys
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22862/NIITTYRANTA_EVELIINA.pdf?sequence=1

• Kuivajärven retkeilyalueen esteettömyyssuunnitelma. Renell E. CENTRIA TUTKIMUS- JA KEHITYS, ISTO-HANKE 2008, 66 s. Mm. Esteetön luontoliikkuminen; Esteettömyyden tarjoamat edut ja lisäarvo; Metsähallitus ja yksityiset reitit; Analyysi (Yleiset suunnitteluperiaatteet; Käymälätilat; Laavu; Aidat; Polut ja polkurakenteet; Autopaikoitus; infotaulut ja opasteet); Esimerkkikohteita; Suunnitelmaselostus; Kaluste- ja rakennusmallisto; Suunnitelma-asiakirjat
http://ylivieska.centria.fi/isto/images/esteettomyyssuunnitelma_netti.pdf

• Finnish Dry Toilets. Suomalaiset kuivakäymälät 2011. Käymäläseura Huussi ry 2011. 12 s. tietoa erilaisista kuivakäymälöistä ja vinkkejä niiden käyttöön.
http://www.huussi.net/tietoa/pdf/Suomalaisetkk2011_web_spreads.pdf

• Huussi ja muut kuivakäymälät. Ymparisto.fi –sivustolla tietopaketti kuivakäymälöistä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=362615&lan=FI#a0
 Komposti- tai muu kuivakäymälä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=85750&lan=fi

• Kompostoivat kuivakäymälät
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20950&lan=fi
 Kompostoiva kuivakäymälä yleisökäytössä. Sandberg T. 2007. Opinnäytetyö HAMK 69 s. mm. kuivakäymälöiden luokittelu. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=65930&lan=fi

• Ulkoilureittien vaativuusluokitusjärjestelmä. Reittiluokittelu Suomen Latu ry, Suomen Liikunta ja Urheilu. Reittiluokat, niiden määrittely ja merkinnät.
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/ulkoilun-olosuhdetyo/reittiluokittelu/

• Retkeilijän rakenteet, Luonnossa.net –sivustolta taukorakennelmien nimitykset ja kuvaukset, käyttöohjeet
http://www.luonnossa.net/Retkeily/Autiotuvat/body_autiotuvat.html

• Pidä saaristo siistinä ry –sivusto. Veneilijöiden ympäristöasiat, mm. Jätehuolto; Käymäläjätteiden tyhjennyspaikat; Hyvä satama; Jokamiehenoikeudet ja suojelualueet
http://www.pidasaaristosiistina.fi/etusivu

Linnuille ja bongareille

• Lintutornien oikean suunnittelun, sijoittamisen ja rakentamisen perusasiat
http://www.environment.fi/default.asp?node=16690&lan=sv

• Linnunpönttöjen rakennusohjeet, kiinnittäminen
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml

• Pönttöpesijöitä , rakennusohjeet, ripustus, huolto
http://www.metsavastaa.net/linnunpontt

• Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys > Linnunpöntöt > Pönttöopas
http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/

• Tekopesä kalasääskelle. Paltamon luonto ry sivustolla rakentaminen kuvin, sanoin ja videoin
http://personal.inet.fi/koti/rai/paltamonluonto/pandion/

Ratsastus ja hevoset

• Hevosmatkailu teemakohtaiset tuotesuositukset 4 s. < Kehittämissuunnitelma ja tuotesuositukset < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c23b48160af3267fc22576eb00293935/$FILE/Outdoors_Hevosmatkailu.pdf

• Hevostalous maankäytön suunnittelussa, esimerkkinä Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue. Siltanen S. 2007. Diplomityö Osa I Hevostalous maankäytön suunnittelussa. Hevostalouden maankäyttö; Luonnonympäristö ja maisema; Taajama. Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma, 28 s.
http://www.tampere.fi/material/attachments/n/5m2iX1uA0/diplomityohevostalous1.pdf

• Hevostilaselvitys, Hevosten tulevaisuus Östersundomissa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2011, 40 s. Yleistä hevosen pitoon liittyvistä määräyksistä ja luvista; Lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita; Ympäristövaikutuksista; Suojaetäisyyksistä; Hevosreiteistä jne.
http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2011-13.pdf

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry