etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Vesistöt Rannat Vesiensuojelu

Verkkoaineistoja

Sivulle on koottu linkkipankkia verkosta löytyvistä materiaaleista seuraavista aiheista:

* Rantojen kunnostus, ruoppaus
* Rantalaidunnus
* Venepalvelukeskuksen perustaminen, laiturin rakentaminen, melonta
* Kuivatus, säätösalojitus, tulvasuojelu, happamat sulfaattimaat
* Hulevedet
* Padot
* Suojakaistat, suojavyöhykkeet
* Eroosio ja virataamansäätö, kunnostusojitusten vesiensuojelu
* Vesistöjen suojelu ja vesiluvat, pintavesien tyypittely ja ekologinen luokittelu
* Vesistöjen kunnostus yleisesti
* Vesistöjen kunnostus - purot, joet ja muut virtavedet
* Vesistöjen kunnostus - järvet, lammet, faldat, kluuvit
* Vesikasvien poisto
* Kalataloudelliset kunnostukset, kalatiet, kalaportaat, kalastus
* Hapetus
* Kosteikkojen hoito - monivaikutteisen kosteikon hoito, kosteikko oppimisympäristönä, pienpetoloukut
* Kosteikot

Kuvasta vaihtuu aina uusi aihe. Linkistä aukeava sisältö on kuvattu lyhyesti. Linkkien osoitteet ovat esillä, jotta niitä voi kopioida suoraan käyttöön tai ongelmatilanteissa etsiä vaihtoehtoista reittiä haluttuun aineistoon.

Rantojen kunnostus

• Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin, ohjeita ranta-alueiden hoitoon. Javanainen K., Kemppainen R., Orjala M., Perkonoja M. & Saarni K. Opas 3 2013, 40 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:98-952-257-773-3

• Natureship-hankkeen julkaisuja. Luonnonhoitojulkaisut & Hoitosuunnitelmat. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26495&lan=FI

• Ruoppaus. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=143227&lan=fi

• Ilmoitus vesirakennustyöstä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=226497&lan=fi&clan=fi

• Rantojen kunnostus < Vesivarojen käyttö < ymparisto.fi: Ruoppaus; Vesikasvien poisto; Pohjan peittäminen; Laiturin rakentaminen; Ilmoitus vesirakennustyöstä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=31669&lan=fi

• Rannan ja järven kunnostus < Mökki < ymparisto.fi: Suunnittele rannan kunnostus tarkkaan: Niitto, ruoppaus ja pohjan peittäminen; Järven kunnostus on pitkäjänteistä yhteistyötä; Hanki tarvittavat luvat hyvissä ajoin; Laiturin rakentaminen
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16898&lan=fi

• Hoida ja kunnosta kotirantaasi. Suomen ympäristökeskus, Karjaanjoki-Life, Suomen Maarakentajien Keskusliitto 2004. 12 s. esite: Rantojen kunnostustoimien menettelytapasuosituksia; Käsitteitä; Kunnostuksella parempia ja monipuolisempia rantoja; Rannan kunnostajan velvollisuudet; Hoito- ja kunnostustoimet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=112318&lan=fi

• Ruoppausohje < Vesiensuojelu < Ympäristönsuojelu < Länsi-Suomi < ymparisto.fi: mm. muistilista ruoppaajalle
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3457&lan=fi

• Rantametsien käsittely - suositus. Metsäteho ja Tapio 1999, opas 2 s.
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Rantametsien_kasittely_suositus.pdf

Rantalaidunnus

• Eläimet rantaan - kyllä vai ei?: Opas kestävään rantalaiduntamiseen. Niemelä M. Natureship 2012, 32 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-510-4

• Emolehmien rantalaidunnuksen kehittäminen Oulun seudulla. Sonninen R., Järvi M., Huuskonen A. & Kiljala J. 2009. MTT :n selvityksiä 60, Kotieläintuotanto, 42 s.
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts60.pdf

• Emolehmätuotanto Perämeren rantalaitumilla. Räisänen J., Ukkola O., Järvi M., Huuskonen A., Kiljala J. & Nevalainen R. 2004. MTT :n selvityksiä 84, Kotieläintuotanto, 42 s.
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts84.pdf

• Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito -NATURESHIP- poikkitieteellisen rannikkosuunnittelun projekti. Päätuotteena on "luonnonhoitokirjasto", joka sisältää kuusi julkaisua: Gotlannin rannikon ekosysteemipalvelut; Kaukokartoitusmenetelmien ja vanhojen karttojen tehokas käyttö luonnonhoidossa; Rannikoiden fladat ja kluuvit; Kaupunkiniityt; Vesiensuojelu ja laiduntaminen; Luonnon monimuotoisuuden avainlajit ja niiden elinympäristön hoito
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=406835&lan=FI

Laiturin rakentaminen, melonta

• Laiturin rakentaminen < rantojen kunnostus < Vesivarojen käyttö < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113573&lan=fi

• Mihin saa rakentaa laiturin? < Asumiseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä < Asiakkaat kysyvät < Minä ja ympäristö < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=41313&lan=fi

• Melonta < Vesistötuotteet < Kesäaktiviteetit < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/%28Pages%29/Melonta?opendocument&np=G-10

• Melontareittien suunnitteluopas. Visit Finland 2011, 53 s. < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/3bdb80b633c27d7fc22579430049adf2/$FILE/Melontareittien%20suunnitteluopas%20200411%20v1.4.pdf

• Melontamatkailun tuotteistaminen. Räsänen P., Visit Finland 2011, 7 s. < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/3bdb80b633c27d7fc22579430049adf2/$FILE/Melontamatkailun%20tuotteistaminen.pdf

• Melonta Teemakohtaiset tuotesuositukset. 4 s. < Kehittämissuunnitelma ja tuotesuositukset < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c23b48160af3267fc22576eb00293935/$FILE/Outdoors_Melonta.pdf

Kuivatus, säätösalaojitus, tulvasuojelu, happamat sulfaattimaat

• Purojen hoito maatalousalueilla, Luonnonmukainen peruskuivatus. SYKE 2008, 12 s. Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen toteuttaminen, kuivatuksen menetelmät, rahoitus
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=82588&lan=sv

• Luonnonmukainen peruskuivatus ja vesirakentaminen. Jormola J. SYKE, Tarvasjoki 16.3.2011. 41 dian esitys, mm. Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteet; Peruskuivatus ja maatalouspurojen kunnostus; Kosteikot maatalouden vesiensuojelussa; Vesivoima, vaelluskalat ja luonnonmukaiset kalatiet
http://www.paimionjoki.fi/sites/default/files/liitetiedostot/PaimionjokiJormola.pdf

• Säätösalaojitus. Maaseutuverkoston esite 2009. 12 s. Mm. Säätösalaojituksen tarve, vaikutukset, toimintaperiaatteet, edellytykset, suunnittelu ja toteutus, hoito, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet; muita mahdollisuuksia vaikuttaa kuivatusvesien laatuun.
http://www.maaseutu.fi/attachments/verkostoyksikko/5HZoCKgyN/saatosalaojitus_kevyt_resoluutio.pdf

• Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet. Maatalouden ympäristötuen erityistuet Mavi 2009. 8 s. Salaojitus osana vesiensuojelua; Säätösalaojitus; Säätökastelu; Kuivatusvesien kierrätys; Pellon vesitalouden säätö
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/5FyGvxJE6/Salaojitus_2009_suomi.pdf

• Luonnonmukainen tulvasuojelu
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=5534&lan=fi

• Happamat sulfaattimaat, Maaseutuverkoston julkaisu 2009. 12 s.
http://www.maaseutu.fi/attachments/verkostoyksikko/5HZoFCNKU/happamat_sulfaattimaat_B5_LOW.PDF

• Happamien sulfaattimaiden haitat hallintaan. Geologian tutkimuskeskus 2009. 4 s. eripainos, Geofoorumi 2/2009
http://www.gtk.fi/export/sites/fi/ajankohtaista/painotuotteet/esitteet/EsiteHappamatSulfaattimaat.pdf

• Kohti happamien sulfaattimaiden hallintaa. Ehdotus happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi. Rautio L.M. 2009. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 29.-30.9.2009 Oulu, 23 dian esitys. Mm. Tukijärjestelmät; Haittojen vähentäminen; Toimenpide-ehdotuksia
http://www.tapio.fi/files/tapio/Vesiensuojelup_iv_t_09/Rautio_Liisa.pdf

• Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020. Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö 2/2011, 30 s. Mm. Haitat, lainsäädäntö, tukijärjestelmä, tiedotus ja maankäytön ohjaus, torjunta, ennaltaehkäisy, happamuushaittojen vähentämismenetelmät: Maankäyttö ja kuivatus; Ojituksen vesiensuojelutoimenpiteet; Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys; Pohjapadot ja kosteikot; Maaperän kalkitus; Vesistöjen kalkitus; Anaerobiset pohjapadot, kalkkirouhepadot ja –pohjat, kalkkisuodinojat; Juoksutusjärjestelyt ja pumppaamojen käyttö; Kartoitus
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/newfolder_62/5xB6L0P33/mmmjulkaisu2011_2.pdf

Hulevedet

• Hulevesien hallinnan kehittäminen ymparisto.fi –sivustolla. Paljon lisää linkkejä
http://www.ymparisto.fi/hulevesi

• Hulevesien hallinta – esiselvitys organisointimalleista. Loppuraportti Hulevesityöryhmä 19.4.2007. 33 s. Osapuolet; Lainsäädäntö; Kaavoitus; Ongelmat; Suunnittelu; Järjestämisen mallit; Kehittämistarpeet
http://www.vvy.fi/files/90/loppuraportti_liitteineen.pdf

• Maanteiden huleveden laatu. Kirjallisuusselvitys. Jokela H. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 81/2008, 54 s. Perustietoa hulevesistä; Maantiealueiden hulevedet; Maantiehulevesien puhdistaminen; Maantiehulevesien näytteenottosuunnitelma
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/4000686-v-maanteiden_huleveden_laatu.pdf

• Hulevesien huomioiminen maankäytön suunnittelussa. Hyöty P. FCG Planeko Oy, Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä, Jyväskylä 19.11.2008. 33 dian esitys.
http://www.ymparistokeskus.fi/download.asp?contentid=95485&lan=fi

Padot

• Vedenpinnan nosto. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140590&lan=fi

• PATO-koulutus, Savonia Ammattikorkeakoulu. PATOTURVA – Kaivannaisteollisuuden maapatojen sekä läjitysalueiden rakenteet ja turvallisuusnäkökohdat – koulutusprojektin materiaali.
http://portal.savonia.fi/amk/hankkeet/patoturvallisuus

• Kosteikot, laskeutusaltaat ja pohjapadot maatalouden vesistökunnostuksissa. Turun ammattikorkeakoulu & Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007, 4 s. tietopaketti
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75869

• Patorakenteet. Metsästäjäin Keskusjärjestö, Alhainen M. 18 dian esitys patorakenteista
http://www.riista.fi/data/attachments/patorakenteet.pdf

• Padot ja patoturvallisuus < Vesivarojen käyttö < ymparisto.fi -sivustolla
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=659&lan=fi

• Ohjeistus virtaamansäätöpadon rakentamiseen. Metsäkeskus Keski-Suomi, Metsäkeskuksen julkaisu nro 5/2011, 16 s. Mm. Putkipadon toimintaperiaate ja puhdistusmekanismit; Padon suunnittelu; Padon rakentaminen; suunnitteluesimerkki; Rakentamiskustannukset
http://www.metsakeskus.fi/fi_FI/c/document_library/get_file?uuid=6e20d691-1e27-430f-9606-207d09dfa9d6&groupId=10156

Suojakaistat, suojavyöhykkeet

• Suojavyöhykkeiden hoitokortti. Lounais-Suomen ympäristökeskus, MTT 2006. Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito; niitto ja laidunnus; niittojätteen hyötykäyttö; hoitopäiväkirja
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=57346&lan=fi

• Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito. Maatalouden ympäristötuen erityistuet, MMM 2007. 12 s. Suojavyöhykkeet maatalouden vesiensuojelussa
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/5FyF2cmm5/Suojavyohyke_2007.pdf

• Pientareet, Suojakaistat, Suojavyöhykkeet. TEHO -hanke 2.3.2009. 13 dian kuvaesitys tuista ja laista.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=100180&lan=sv

• Ylä-Savon vesistöt kuntoon. Maatalouden vesiensuojelu. Mm. Varpaisjärven kunnan alueen suojavyöhykesuunnitelma. Sovasalo-Tarvainen S. (Atronjoki 2007) & Mömmö M. 2009, 37 s.; Suojavyöhykesuunnitelma Keiteleen kunnan alue. Tissari M. 2010, 39 s.; Suojavyöhykesuunnitelma Pielaveden kunnan alue. Tissari M. 2010, 53 s.
http://www.lapinlahti.fi/vesistotkuntoon/vesiensuojelu.php

• Rantametsien käsittely - suositus. Metsäteho ja Tapio 1999, opas 2 s.
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Rantametsien_kasittely_suositus.pdf

Eroosio ja virtaamansäätö, kunnostusojitusten vesiensuojelu

• Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Toivonen I.-M. & Korkiakoski P. Hämeen ammattikorkeakoulu 2013, 37 s.
http://www.theseus.fi/handle/10024/65156

• Eroosio ja kiintoaines < pienvedet < pohjanmaa < sll.fi. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin Puroista syntyy virta –pienvesihankkeen aineistoa
http://www.sll.fi/pohjanmaa/pienvedet/eroosio

• Virtaaman säätö ja kiintoaineen kulkeutuminen turvetuotantoalueen uomissa. Marttila H. Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston diplomityö 2005, 115 s.
http://www.oulu.fi/poves/pages/publ/dipl/hannumarttila.pdf


• Metsätalouden vesiensuojelu. Seminaari ”Valuma-alueen vesiensuojelutoimet – suunnittelu ja toteutus” 25.1.2010 Pyhäjärvi-Instituutti Kauttua. Heikkinen K. Syke. 47 dian esitys
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/pdf-tiedostot/pyhajarvi_heikkinen.pdf

• Kunnostusojitus. Metsäkeskus.fi 21-sivuinen diaesitys
http://www.metsakeskus.fi/c/document_library/get_file?uuid=24f8b609-02cb-439e-96ec-fbcea013175b&groupId=10156

• Metsätalouden vesiensuojelu. Ymparisto.fi –sivusto, mm. Metsätalouden vesistökuormitus; Metsätalouden vesistönsuojelun tavoitteet; Metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=12949&lan=fi

Vesistöjen suojelu ja vesiluvat, pintavesien tyypittely ja ekologinen luokittelu

• Vesistöjen tila ja kunnostus – Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet. Vaarala H. Pyhäjärvi-instituutti 26.1.2011, 9 dian yleisesitys
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/pdf-tiedostot/vesistojen_tila_ja_kunnostus_260111.pdf

• Vesilain mukainen lupa eli vesilupa < Lupa-asiat < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=301&lan=fi

• Kesämökkiläisen ja muut yleisimmät vesiluvat < Tarvitaanko vesilupa? < Vesilupa < Lupa-asiat < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1588&lan=fi

• Suomen pintavesien tyypittelyn ja ekologisen luokittelujärjestelmän perusteet. Vuori K.-M. et all., Suomen ympäristö 807 ympäristönsuojelu 2006, 151 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=176967&lan=fi&clan=fi

• Ympäristökäsikirja. Maatilamme vesiensuojelu. 2011 N.N. tila. Teho-hankeen julkaisu 2011, 80 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=128672&lan=fi

Vesistöjen kunnostus – yleisesti

• Vesistön tarkkailu. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140592&lan=fi

• Vesistöjen kunnostus ja hoito < Vesivarojen käyttö < ymparisto.fi –sivustolta, linkit erityyppisten vesistöjen hoidosta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=158&lan=fi
 Järvien kunnostus ja hoito: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=603&lan=fi
 Virtavesien kunnostus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=605&lan=fi
 Pienvesistöjen ennallistaminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=607&lan=fi
 Valuma-alueen merkitys: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=609&lan=fi
 Vesistökunnostusten hyötyjen arvottaminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23210&lan=fi

• Tuumasta toimeen: Vesikansalaisen opas.Lounais-Suomen ympäristökeskus opassarja, Opas nro 7 2007, 36 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=69803&lan=fi

• Luonnonmukainen vesirakentaminen < Vesirakentaminen < vesivarojen käyttö < ymparisto.fi -sivustolta. Mm. Periaatteet, menetelmät, esimerkkikohteita, julkaisuja ja esityksiä, yhdyshenkilöt
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=53485&lan=fi

• Luonnonmukainen vesirakentaminen – uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun. Jormola J., Harjula H. & Sarvilinna A. (toim.) Suomen ympäristö Rakentaminen 631 / 2003, 170 s.
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=10035&lan=fi

• Vesienhoidon netti-TV
http://esittelyvideo.1g.fi/vesienhoito/lisatietoja_sivustosta_linkkeja.html

Vesistöjen kunnostus – purot, joet ja muu virtavedet

• Rivers by desing.Rethinking development and river restoration. A guide for planners, developers, architects and landscape architects on maximising the benefits of river restoration.
http://www.restorerivers.eu/LinkClick.aspx?fileticket=Ct9u3qHmcKA%3D&tabid=2624

• Purot elävämmiksi. Purokunnostus –sivusto ymparisto.fi -sivustolla. Mm. Puron kunnostaminen kannattaa; Tutustu puroon; Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet; Kunnostuksen toteutus; Kunnostuksen jälkeen; Rahoitus; Lait ja luvat; Paljon linkkejä aiheesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=318213&lan=fi&clan=fi

• Opetusmateriaalipaketti purovesistöjen tilan parantamisesta. Rautio T. 2007. ymparisto.fi -sivustolta löytyvä AMK-opetuspaketti virtavesien tilan parantamisesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=250953
 Purovesistöt. SYKE, 70 dian esitys
 Ihmistoiminnan vaikutus virtavesiin. Kettunen H. SYKE, 31 dian esitys
 Taajamahydrologiaa. Rautio T. SYKE, 22 dian esitys
 Purovesistöjen kunnostukset. Laitinen L. SYKE, 21 dian esitys
 Maatalousalueiden uomien luonnonmukainen kunnossapito ja hoito. Rautio T. SYKE, 62 dian esitys
 Metsäpurojen kunnostukset. Laitinen L. SYKE, 25 dian esitys
 Kalataloudelliset kunnostukset. SYKE 36 dian esitys
 Kunnostushankkeen suunnittelu. SYKE, 31 dian esitys
 Longinojan kunnostushanke. SYKE, 28 dian esitys
 Metsäpurojen kunnostus. Esimerkkinä Nokipuro Pudasjärvellä. Ahola M. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 13 dian esitys
 Opetusmateriaalipaketin kirjallinen osuus: Purovesistöjen tilan parantaminen. Rautio T. SYKE 2007, 77 s.: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75483&lan=fi

• Purot – elävää maaseutua. Purokunnostusopas MMM 2008, 60 s.
http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/5wA5LfPBn/Purokunnostusopas_2008.pdf

• Bäckar - levande landsbygd. Guide till bäckrestaurering. MMM 2008, 60 s.
http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/5wA6cnI8C/Guide_till_backrestaurering_2008.pdf

• Purojen hoito maatalousalueilla, Luonnonmukainen peruskuivatus. SYKE 2008, 12 s. Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen toteuttaminen, kuivatuksen menetelmät, rahoitus
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=82588&lan=sv

• Metsäpurojen kunnostushanke < Hankkeet ja tulokset < Ympäristön seuranta < Pohjois-Pohjanmaa < ymparisto.fi –sivustolta. Mm. Purokunnostukset, tarve, menetelmät ja esimerkkejä; Kalatutkimukset; Biologiset tutkimukset; Sedimenttitutkimukset
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=249207&lan=fi&clan=fi
 Tietoisku metsäpurojen kunnostamisesta, 2 s.: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=74117&lan=fi

• Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajille. Ahola M. & Havumäki M. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Ympäristöopas 2008, 89 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=332891&lan=fi

Vesistöjen kunnostus - järvet, lammet, fladat, kluuvit

• Vedenpinnan nosto. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140590&lan=fi

• Hoitokalastus. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140588&lan=fi

• Järvien suojelu ja kunnostus < Vesistöklinikka – Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry (Vesistöklinikka ry), sivusto perustuu ymparisto.fi -sivustoihin
http://www.vesistoklinikka.fi/index.php/jaervien-suojelu-ja-kunnostus.html
 Järven rehevöityminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10554&lan=fi
 Umpeenkasvu: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10556&lan=fi
 Mataloituminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10555&lan=fi
 Happamoituminen, pH:n lasku: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10557&lan=fi
 Piste- ja hajakuormitus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=47832&lan=fi
 Järvien kunnostus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=603&lan=fi
 Vesikasvien niitto: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3416&lan=fi
 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4597&lan=fi
 Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10558&lan=fi
 Ravintoketjukunnostus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11006&lan=fi
 Ruoppaus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=287044&lan=fi&clan=fi

• Järvikunnostusaiheisia esitteitä ja kirjallisuutta. < Järvien kunnostus ja hoito < Vesistöjen kunnostus < ympäristö.fi. Oppaita järvien kunnostuksesta; Esitteitä järvien kunnostuksesta; Kotimaista kirjallisuutta järvikunnostuksiin liittyen; Englanninkielisiä julkaisuja ja artikkeleita
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=329815&lan=fi&clan=fi

• Matalajärven kunnostus 2005-2007 - Suunnitelma ja toteutus. Tulokset ja pohdinta. Barkman J., Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja 2 / 2008, 66 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=86492&lan=fi

• Vesirakentaminen – OAMK/HAMK/NOVIA 2009. > Ryhmien omat sivut: Järvien kunnostamiseen liittyvää tietoa suunnitteluhortonomiopiskelijoiden näkökulmasta
http://vesirakentaminen.wetpaint.com/

• Rehevöityneiden järvien ravintoketjukunnostus ja hoito. Niinimäki J. Tmi 10.3.2008, 71 s.
http://www.enajarvi.fi/Jarvien%20kunnostus%20ja%20hoito%20JN%2010%203%202008%20Ve%202.pdf

• Luonnonmukainen vesirakennus. Periaatteet ja hydrauliset näkökohdat virtavesien ennallistamisessa ja uudisrakentamisessa. Järvelä J. Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 1998, 129 s.
http://www.water.tkk.fi/wr/tutkimus/julkaisut/TKK-VTR-1-98_S.pdf

• Pienvedet – luonnon helmiä. Suomen luonnonsuojeluliitto. Opas 36 s.
http://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat/pienvesiopas.pdf

• Saaristomeren ja Selkämeren fladat. Sydänoja A. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 / 2008, 42 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=267114&lan=fi&clan=fi

• Pienvedet. Purot ja norot; lammet; Lähteet; Fladat ja kluuvijärvet. Suomen Luonnonsuojeluliitto. < vesistöt < luontojaymparisto < sll.fi –sivusto.
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/vedet/Pienvedet

Vesikasvien poisto

• Vesikasvien niitto. VELHO-hankkeen tietoisku 2013, 2 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140591&lan=fi

• Ilmoitus vesirakennustyöstä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=226497&lan=fi&clan=fi

• Tutustu vesikasveihin < Yleisiä vesikasveja < Vesistöjen kunnostus < Vesivarojen käyttö < Häme < ymparisto.fi: Yleistä vesikasveista; Vesikasvien elomuodot; Vesikasvien lisääntyminen ja talvehtiminen; Vesikasvit ja rehevöityminen; Linkit: Ilmaversoiset; Kelluslehtiset; Uposlehtiset; Pohjaversoiset; Irtokellujat; Irtokeijujat
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7871&lan=fi

• Vesikasvien niittojen vaikuttavuusselvitys. Pusa T. Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 1 / 2009, 67 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=97385&lan=fi

• Vesikasvien poisto < Rantojen kunnostus < Vesivarojen käyttö < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=600&lan=fi

• Vesikasvillisuuden poistaminen < Vesikasvillisuuskartoitukset < Pintavedet < Ympäristön tila < Pohjois-Savo < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22871&lan=fi

• Selvitys ruovikkorantojen hoitomenetelmistä Vaasan Hietalahdessa. Aromaa J. Vaasan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnäytetyö 2010, 120 s.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19354/Aromaa_Joonas.pdf?sequence=2

• Rantojen kaunistus vai kauhistus – järviruo’on (Phragmites australis) merkitys vesien laadulle. Huhta A. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 41, 2008, 37 s.
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160393.pdf

• Malmsby fiskelag: Ympäristöprojekti I, Veden kiertoa ja maisemaa parantavat työt
http://www.maaseutu.fi/attachments/verkostoyksikko/verkostoyksikko_27072009_alkaen/5kW4ubGW8/Tapani_Henkola.pdf

Kalataloudelliset kunnostukset, kalatiet, kalaportaat, kalastus

• Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti. Työryhmämuistio MMM 2004: 9, 84 s. Mm. Määritelmä; Historia ja nykytila; Tuleva kunnostustarve; Kunnostuksiin liittyviä muutostekijöitä; Kehittämistarpeet; Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista ja vastuutahot
http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_9.pdf

• Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä - Lohen palauttaminen Oulujokeen. Järvenpää L., Jormola J. & Tammela S. Suomen ympäristö Luonnonvarat 5 / 2010, 78 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=364089&lan=FI

• Kalatiet – osa vesistöjen kokonaisvaltaista kehittämistä < Vesistöjen kunnostus ja hoito < Vesivarojen käyttö < Pohjois-Pohjanmaa < ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25934&lan=FI

• Rakennettujen jokien tutkimusohjelma. Rakennetut joet < kala < rktl.fi: Vaelluskalakantojen palauttaminen ja kalatiet; Jokikunnostuksien ja valuma-alueiden maankäytön vaikutukset kalakantoihin; Vaelluskalakantojen palauttamisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset edellytykset
http://www.rktl.fi/kala/rakennetut_joet/

• Kalatiestrategian taustaselvitykset, käsikirjoitus: Sutela T., Karjalainen T.P., Mäki-Petäys A., Laine A., Tammi J., Orell P., Louhi P. & Koivurinta M. 07.04.2011, 116 s. Mm. Kalatiet s. 27-42
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn7C6yR6/Kalatiestrategian_taustaselvitykset_luonnos_07042011.pdf

• Virtavesien hoitoyhdistys ry –sivustot. Asiaa mm. kutusoraikoista ja kalateistä
http://www.virtavesi.com/

• Kalastus < Vesistötuotteet < Kesäaktiviteetit < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/%28Pages%29/Kalastus?opendocument&np=G-10

• Kalastus Teemakohtaiset tuotesuositukset, 4 s. < Kehittämissuunnitelma ja tuotesuositukset < Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland OF < Tuoteteemat < MEK - Matkailun edistämiskeskus
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/c23b48160af3267fc22576eb00293935/$FILE/Outdoors_Kalastus.pdf

Hapetus

• Keinotekoisen hapetuksen käyttömahdollisuudet merenpohjan happiolojen ja ravinteiden vapautumisen säätelyssä – Proppen - hanke
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=385634&lan=FI

• Hapetus < Kunnostusmenetelmät < Järvien kunnostus < Vesistöjen kunnostus ja hoito < ymparisto.fi/vesikunnostus
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=27007&lan=fi

• Järvien kunnostuksen menetelmät. Hapetuslaitteiden laboratorio- ja kenttäkokeet. Sassi J. & Keto A., VTT tiedotteita - research notes 2307 2005, 148 s.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2307.pdf

• Järvien ilmastuslaitteiden likimääräinen mitoittaminen. Saarijärvi E., Vesi-eko oy Water-eco 2003, 3 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=17414&lan=fi

Kosteikkojen hoito – monivaikutteisen kosteikon hoito, kosteikko oppimisympäristönä, pienpetoloukut

• Monivaikutteisen kosteikon hoito. Maaseutuverkosto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2010, 4 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=118723&lan=fi

• Ymparistökasvatus < Lintulahdet Life < ymparisto.fi –sivustolta: Retkelle kosteikkoon –opaskirja; Kosteikkokortit; Opettajan oheismateriaali
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10335&lan=FI#a1

• KaNu-loukku. Metsästäjäin Keskusjärjestö, Alhainen M. 4 dian ohje rakennekuvin
http://www.riista.fi/data/attachments/kanuloukku.pdf

• Minkinloukku, keinulauta. Metsästäjäin Keskusjärjestö, Alhainen M. 3 dian ohje rakennekuvin
http://www.riista.fi/data/attachments/minkinloukku_keinulauta.pdf

Kosteikot

• Kosteikkojen yleissuunnitelma Loviisanjoella - tavoitteena maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus. Erkkilä E., WWF Suomi, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 18 / 2011. 72 s.
http://wwf.fi/mediabank/1783.pdf

• Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån - med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål. Erkkilä E., WWF Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylands publikationer 18sv / 2011. 72 s.
http://wwf.fi/mediabank/1782.pdf

• Meidän meremme, osa 2 Kosteikot. UlkonaTV.fi 06/2011. Tarmo Ropposen vieraana suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF.
http://www.ulkonatv.fi/2011/06/meidan-meremme-osa-2-kosteikot/

• Kosteikko Life 2001 -2006 Loppuraportti. 24 s. Toiminnallinen Natura 2000 –verkoston toteutus- ja hoitohanke, kohteena ojitetut suot ja umpeenkasvaneet lintuvedet. Natura 2000 –alueiden toteutus; Hoidon ja käytön suunnittelu; Lintuvesien kunnostus; Soiden ennallistaminen; Maakotkan tekopesät; Seuranta
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=51773&lan=fi

• Lintulahdet Life 2003-2007 < ymparisto.fi –sivustolta. 12 arvokkaan lintuvesialueen kunnostus ja hoito Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten Natura 2000 –verkostossa.
http://www.ymparisto.fi/lintulahdetlife
 Hankealueet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10327&lan=fi
 Hankkeen tavoitteet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10328&lan=fi
 Kunnostus- ja hoitotoimenpiteet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10329&lan=fi
 Hoidon ja käytön suunnittelu: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10330&lan=fi
 Hoidon vaikutusten seuranta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10331&lan=fi
 Kosteikot virkistyskäytössä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10333&lan=fi
 Ympäristökasvatus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10335&lan=fi
 Lintudirektiivin kosteikkolajit: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20937&lan=fi

• Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vehkajoen valuma-alue, Hamina. ProAgria Kymenlaakso, Pakkanen H. & Inki K. 2009, 40 s.
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ProAgria/ProAgriaKymenlaakso/Ajankohtaista/7B3970C514730221E040A8C0023C24A0

• Liminganjoen ja -järven kunnostushanke. Harjula H. & Mahosenaho T. Limingan peltoalueiden kosteikkojen yleissuunnittelun tarkoituksena on löytää luontaisesti sopivat ja ympäristönhoidon kannalta tarkoituksenmukaiset kosteikkojen perustamispaikat. Linkit yleissuunnitelmaan ja karttoihin.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=311152&lan=fi&clan=fi

• Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, Vesilahti. Tuonenojan, Toivolanojan ja Naarvanjoen valuma-alueet. Koivuranta R., Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 06 2008, 71 s.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=331685&lan=fi&clan=fi

• Kosteikot maatalouden vesiensuojelussa < Maatalouden vesiensuojelu < Ympäristönsuojelu < Pirkanmaa < ymparisto.fi –sivustolta: Mikä on kosteikko?; Kosteikon perustamisesta on useita hyötyjä; Kosteikolle soveltuvia paikkoja ovat muun muassa
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23749&lan=fi
 Kosteikon perustaminen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23755&lan=fi
 Kosteikon luvantarve: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23761&lan=fi
 Kosteikon hoito: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23756&lan=fi
 Tukea kosteikon perustamiseen: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23757&lan=fi
 Tukea kosteikon hoitoon: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23758&lan=fi
 Kosteikkoyleissuunnittelu: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=23759&lan=fi

• Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus. Puustinen M. et all. Suomen ympäristö 21 / 2007, 80 s. Mm. Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen tavoitteet ja hyödyt; Kosteikkojen ominaispiirteet ja puhdistusmekanismit; Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelu ja rahoitusmahdollisuudet; Kosteikkojen lupatarpeet, hankesuunnittelu ja maastotutkimukset; Monivaikutteisten kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja allasketjujen suunnittelu ja mitoitus; Ympäristötavoitteiden yhteensovittaminen; Hankkeiden toteuttaminen ja kaivumassojen sijoittaminen; Kosteikkojen hoito; Hankkeiden perustamiskustannukset
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=245183&lan=fi&clan=fi

• Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Multia, Petäjävesi ja Uurainen. Helle I. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011, 66 s. Suunnittelu; Menetelmät; Yleiskuvaus; Kohteiden luokittelu; Kosteikkokohteet; Luonnon monimuotoisuuskohteet; Luonnon monimuotoisuuskohteiden hoito; Tuet ja rahoitus
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_3_2011_n.pdf

• TEHO Plus 2011 - 2013- hankesivusto < ymparisto.fi/tehoplus
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22417&lan=fi

• Käytännön kosteikkosuunnittelu. Hagelberg E., Karhunen A., Kulmala A. & Larsson R. TEHO-hankkeen julkaisuja 1 / 2010, 2. uudistettu painos Tehoa maatalouden vesiensuojeluun, 32 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=116089&lan=fi

• Käytännön kosteikkosuunnittelu. Hagelberg E., Karhunen A., Kulmala A. & Larsson R. TEHO-hankkeen julkaisuja 1 / 2009 Tehoa maatalouden vesiensuojeluun, 32 s.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103235&lan=fi

• Käytännön kokemuksia kosteikkojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kanerva-Lehto H. Turun ammattikorkeakoulu 6.11.2007, 38 dian esitys
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=76282

• Kosteikon perustamisen haasteet. Keskinarkaus S., Matilainen A., Kasari H. & Kurki S. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Raportteja 51 2001, 41 s.
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja51.pdf

• Kosteikot < Meret ja sisävedet < wwf.fi: WWF:n kosteikkotyö; Kosteikon toiminta; Kosteikon perustaminen
http://wwf.fi/maapallomme/meret-ja-sisavedet/kosteikot/
 Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä, 14 s.: http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/kosteikko_vesiensuojelun_apuvalineena.pdf
 Active Wetlands –hanke: http://www2.wwf.fi/english/finland/active_wetlands_reducing/
 Kosteikon toiminta: http://wwf.fi/maapallomme/meret-ja-sisavedet/kosteikot/kosteikon-toiminta/
 Kosteikon perustaminen: http://wwf.fi/maapallomme/meret-ja-sisavedet/kosteikot/kosteikon-perustaminen/

• Kosteikot, laskeutusaltaat ja pohjapadot maatalouden vesistökunnostuksissa. Turun ammattikorkeakoulu & Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007, 4 s. tietopaketti
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75869

• Kosteikot ja laskeutusaltaat. Maatalouden ympäristötuen erityistuet 2000-2006. Maa- ja metsätalousministeriö 2005 12 s.
http://www.salaojakeskus.fi/pdf/kosteikot.pdf

• Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito. Maatalouden ympäristötuen erityistuet. Mavi 2009, 12 s.
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/5FQNWG8S8/kosteikot_2009_laskeutusaltaat.pdf

• Maatalouden vesiensuojelukosteikot. VESIKOT- projektin loppuraportti. Puustinen M. et all. Suomen ympäristö 499 / 2001, 63 s.
http://www.ymparistokeskus.fi/download.asp?contentid=12737&lan=fi

• Viljelyalueiden valumavesien hallinta LIFE Vihta -hanke 1997-2000
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=98950
 projektin tuloksia Suomen ympäristökeskus, 4 s. esite: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10804

• Ylä-Savon vesistöt kuntoon. Maatalouden vesiensuojelu. Mm. Opas monivaikutteisen kosteikon perustajalle Pohjois-Savoon. Mömmö M. & Haatainen T. 2009, 27 s.
http://www.lapinlahti.fi/vesistotkuntoon/vesiensuojelu.php

• Kotiseutukosteikko Life. Suomen riistakeskuksen hanke tähtää siihen, että kosteikkoja perustettaisiin ja kunnostettaisiin maanomistajalähtöisesti joka puolella Suomea nykyistä enemmän. Valtakunnallisessa kehittämishankkeessa luodaan yhteistyössä paikallisten kanssa luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko jokaiseen maakuntaan, innostetaan ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannetaan sidosryhmien yhteistyötä; Materiaalit-osiossa mm. tietoa vesi- ja patoturvallisuuslaista kosteikkohankkeissa, koulutusmateriaaleja ja kokemuksia suunnittelusta
http://www.kosteikko.fi/

• Kosteikkoja käytännössä ja Kotiseutukosteikko –Life. 42 dian esitys kosteikoista
http://www.kosteikko.fi/data/attachments/Life_kosteikkoja_kaytannossa.pdf

• Riistanhoitopiirien kosteikkokartoitus, valtakunnallinen raportti. Alhainen M. Metsästäjäin keskusjärjestö 2009, 63 s. Kosteikkokartoitus: 10 000 kosteikkohehtaaria odottaa kunnostusta < Riistakosteikot < Riistanhoito < riista.fi – sivustot
http://www.riista.fi/?mag_nr=12&group=00000262

• Riistakosteikot tarvitsevat huolenpitoa < Riistanhoito < riista.fi –sivustolta. Perustietoa kosteikoista
http://www.riista.fi/index.php?group=00000261&mag_nr=12
 Riistakosteikko-opas: http://www.riista.fi/data/attachments/Kosteikko_opas_netti.pdf
 Suomen riistataloudellinen kosteikkostrategia: http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_strategia.pdf
 Kosteikkostrategian käytännön toteutus 2008-2009: MAKERA-hanke: http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_makera.pdf
 Kosteikkojen merkitys luonnon monimuotoisuudelle: http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_ja_luonto.pdf
 Pienten kosteikkojen kunnostaminen: http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_kuntoon.pdf
 Kosteikkokartoitus-pilotti Pohjanmaalla 2008: http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_pohjanmaa.pdf
 Monivaikutteisen kosteikon suunnittelu:
http://www.riista.fi/index.php?group=00000311&mag_nr=12
 Metsästäjä-lehden kosteikkoartikkelit: http://www.riista.fi/index.php?group=00000264&mag_nr=12
 Kosteikkokuvia: http://www.riista.fi/index.php?group=00000289&mag_nr=12
 Rakennepiirroksia: padot ja loukut: http://www.riista.fi/index.php?group=00000304&mag_nr=12
 Linkit, yhteistyötahot, oppaat: http://www.riista.fi/index.php?group=00000266&mag_nr=12

• Kosteikot kuntoon. Metsästäjäin keskusjärjestö 29.4.2009. 8 dian esitys, mm. Perustettavan kosteikon rakenne, hyvän vesilintukosteikon ominaisuudet
http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_kuntoon.pdf

• Kosteikon rakentaminen patoamalla – Hyvä keino parantaa vesilintujen elinympäristöjä ja poikastuottoa. Suomen metsästäjäliitto ry, 20 dian esitys havaintokuvina
http://www.riista.fi/data/attachments/kosteikko_kalvot_SML.pdf

• Patorakenteet: Munkin ja tulvauoman sijoittaminen patoon; Vedensäätelylaitteistoja; Maapato ja tulvauoma; Pohjapato; Munkin rakenne; Patoratkaisu esimerkiksi pieneen taimenpuroon. Metsästäjäin Keskusjärjestö, Alhainen M. 18 dian esitys.
http://www.riista.fi/data/attachments/patorakenteet.pdf

• Munkin rakenne, kun perustana betonikaivon pohjarengas valmiilla liitännöillä, 7 dian esitys rakennekuvin
http://www.riista.fi/data/attachments/saatolankkujen_tuet_betonimunkkiin.pdf

• Monivaikutteiset kosteikot ja luonnonhoitopellot. Kotilainen R. Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri, 32 dian esitys
http://jokotiedat.fi/media/Aineisto%202010/avustajapaeivae%20kosteikot.pdf

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry