etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

NPPHunt-hankkeen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteet

NPPHunt-yhteistyön tarkoituksena on edistää niin ekologisesti kuin sosiaalisesti ja taloudellisestikin kestävää metsästysmatkailua.

Tavoitteena on

• tuottaa tietoa metsästysmatkailun kehittämisen ja niin yritystason kuin hallinnonkin päätöksentekoa varten
• arvioida metsästysmatkailun potentiaalia ja mahdollisuuksia erilaisissa toimiympäristöissä
• vahvistaa yhteistyötä matkailu.- ja metsästystoimijoiden välillä
• tukea alan yritysten kehittymistä vastaamaan metsästysmatkailuasiakkaiden vaatimustasoon, tukemalla tuotekehitystä sekä verkottamalla yrittäjiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
• luoda pohjaa erityisesti kansainvälisille markkinoille suunnatuille, pohjoiseen metsästyskulttuuriin perustuville tuotteille.
• luoda ratkaisuja ja vaikuttaa alan toimiympäristön kehittymiseen


Keskeiset toimenpiteet


Toiminta jakautuu kolmeen eri muotoon: 1) yrityskannan kehittäminen, 2) selvitystyö yritysten ja toimiympäristön kehittämisen tueksi sekä 3) yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan toimiympäristön kehittäminen.


1) Yrityskannan kehittäminen

Käytännön kehittämistoimet on suunnattu sekä alan kärkiyrityksille että aloittaville yrityksille. Kärkiyrityksille ja yritysverkostoille muodostetaan kansallisia sekä mahdollisesti kansainvälisiä kehittämisryhmiä, joiden avulla yrityksille tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa mm. laadun varmistamiseen ja yhteisiin tuotteisiin liittyen. Yritysryhmät saavat tiettyjen krittereiden puitteissa luoda omat toimintasuunnitelmansa, joiden toteuttamiseen tarjotaan hankkeessa tukea, ohjausta ja työkaluja koko kansainvälisen partneriaatin ja referenssiryhmien osaamisen pohjalta. Kansalliset kärkiyritysryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä eri maiden yritysryhmien kanssa mm. kokemusten ja tiedon vaihtoon liittyen.

Aloitteleville yrityksille luodaan hankkeessa laaja tietopaketti metsästysmatkailusta, sen mahdollisuuksista sekä erilaisista malleista. Tietopakettiin kootaan hankkeen selvitystyön tuottamat tulokset, aikaisempi tieto, kansainväliset case-esimerkit sekä kärkiyritysryhmien tuottama tieto. Tietopaketin pohjalta muodostetaan opiskelumateriaalia, jonka toimivuutta testataan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi alkuvaiheessa oleville yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville tarjotaan mahdollisuus verkottua sekä koti-, että ulkomaisten kärkiyritysten kanssa.


2) Selvitystyö

Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka on keskeistä alan yrittäjyyden kehittämisen kannalta, mutta jota yksittäiset yrittäjät tai yritysverkostot eivät pysty omin voimin kokoamaan. Selvitystyön tuloksena syntyy selkeitä työkaluja yritysten kehittämiseen tai/ja tietoa alan potentiaalista, jonka tarkoituksena on tukea osaltaan alan toimiympäristön kehittämistä.

Selvitystyö voidaan jakaa käytännössä kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa selvitetään metsästysmatkailuun liittyviä asenteita. Asennekatsauksen avulla tuodaan esille keskeisiä, etenkin sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja joko yritysryhmätyössä tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Toisessa osiossa tuotetaan tietoa yritysten kehittämistoimien ja tuotekehityksen tueksi. Osioon kuuluu metsästysmatkoihin keskittyneille välittäjäorganisaatioille suunnattu kysely, jonka avulla kartoitetaan potentiaalisen asiakaskunnan tarpeita. Lisäksi selvitetään metsästysmatkailun taloudellista arvoa ja potentiaalista vaikutusta aluetalouteen sekä ekologisen kestävyyden edellytyksiä päätöksen teon tueksi. Samoin pyritään tuomaan esille ratkaisumalleja ja käytäntöjä alan sosiaalisen kestävyyden takaamiseksi aluetasolla.


3) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan toimiympäristön kehittäminen

Metsästysmatkailuun liittyy runsaasti oletuksia ja ennakkoluuloja, joihin vaikuttaminen on tärkeää alan kehittymisen kannalta. Toiminnan tarkoituksena on tuoda objektiivisesti esille metsästysmatkailun mahdollisuudet laajemmalti, tuottaa tietoa sosiaalisen kestävyyden kannalta keskeisistä seikoista, joita ovat myös ekologinen ja taloudellinen kestävyys, sekä tuoda esille erilaisia toimintatapoja yhteistyön rakentamiseksi eri intressiryhmien välille. Osana osallistavaa toimintaa perustetaan kansalliset referenssiryhmät alan keskeisten intressiryhmien edustajista. Referenssiryhmät paitsi ohjaavat toimintaa ja osallistuvat tulosten jalkauttamiseen myös luovat pohjan kestävän metsästysmatkailun ohjeistolle käyttäen hyväkseen aikaisemmin tehtyä työtä. Ohjeisto tarjoaa olemassa oleville yrittäjäverkostoille työkalun kehittää verkoston laatua ja nostaa jäsenten osaamistasoa. Yhtenäinen ohjeisto myös helpottaa yritysten ja yritysverkostojen kansainvälistä yhteistyötä perustasovaatimusten ollessa yhtenäisesti yleisessä tiedossa.

Yksi keskeinen toiminto on myös selvitys- ja kehitystyön tuloksista tiedottaminen eri vaiheissa niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Osana tulosten levittämistä järjestetään 3 kansainvälistä seminaaria, joissa alan keskeisimpiä ongelmia ja haasteita nostetaan esille. Yksi seminaareista tullaan järjestämään Suomessa loppuvuodesta 2010. Teemana on yritysryhmien työn esittely ja alan toimijoiden verkottaminen. Tuloksia ja keskeisiä seikkoja tuodaan myös esille alan käytännön julkaisuissa ja tilaisuuksissa.

Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö alueellisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kansallisesti työnjako on toteutettu siten, että alueelliset organisaatiot vastaavat pääosin Haapaveden Ammattiopiston johdolla kehittämistyöstä, Ruralia-instituutti selvitystyöstä sekä koko kansallinen partneriaatti yhdessä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja alan toimiympäristön kehittämisestä.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry